Menu

On je bolji od svega što ljudi gomilaju - Kur'an

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Allahov govor je temelj i kruna uspjeha. On je na početku i na kraju, u rahatluku i teškoći, na dunjaluku i ahiretu je sigurnost, uspjeh i zaštita. On je savjetnik, on je lijek za sve ono što je u našim prsima, on je uputa, on je Allahova milost za vjernika, on je Allahova blagodat, on je radost vjerničkim dušama.

Uzvišeni kaže: "O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: 'Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.'" (Junus, 57--58)


A, insan je sklon gomilanju, a ništa što sakupi ne može se porediti sa onim što uzme od Allahove Knjige. O riječima Uzvišenog: "Reci: 'Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju'" (Junus, 58), Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: "Evo ti Allahove blagodati u hadisu u kome se navode vrijednosti i počast za učača Kur'ana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: 'Na Sudnjem danu, Kur'an će onoga ko ga je učio i po njemu postupao dočekati kada se njegov kabur otvori i bit će poput blijedog čovjeka. Reći će: 'Da li me poznaješ?', pa će odgovoriti: 'Ne poznajem te.' Reći će: 'Ja sam tvoj prijatelj, Kur'an, koji te je ižednjivao u podnevskim vrućinama, a noću te držao budnim. Svaki trgovac stoji iza svoje trgovine, a ja danas stojim za tebe iza svake trgovine.' Dat će mu se vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, te na glavu mu se staviti kruna počasti. Roditelji će mu biti zaodjenuti ogrtačem kojima dunjaluk neće biti ravan. Njih dvoje će reći: 'Zašto smo u ovo ogrnuti?', pa će se reći: 'Zato što je vaše dijete učilo Kur'an.' Potom će se reći: 'Uči i penji se na stepene Dženneta i u njegove odaje.' Penjat će se sve dok bude učio i citirao.'" (Ibn Madža, sahih)

Prve generacije i Kur'an

Hasan b. Alija, radijallahu anhuma, rekao je: "Prve generacije muslimana na Kur'an su gledale kao na pisma koja im njihov Gospodar šalje, i zbog toga su ih pomno iščitavali, o njima su razmišljali noću, a nedostajala su im danju." (Nevevi, Et-Tibjan, str. 28)

Imam Šafija savjetovao je svog najprisnijeg učenika Rebiju b. Sulejmana riječima: "Ako hoćeš da svoje srce, dijete ili svoga brata ili bilo koga drugog učiniš boljim, ostavi ga u vrtovima Kur'ana i u njegovom društvu, pa će ga Allah učiniti boljim bez obzira na to da li to on želio ili ne, uz Allahov izun." (Ebu Nuajm, Hiljetul-evlija, 9/123)

Posebno je divno, pored učenja, slušati Allahov govor. Ibn Kajjim el-Dževzijja rekao je: "Ko bude slušao učenje Kur'ana, neka zamisli kao da ga sluša izravno od Allaha, džellešanuhu!" (Ibn Kajjim el-Dževzijja, Medaridžul-salikin, I/504)

Imam Zehebi kaže: "Savršeno ponašanje postiže se kroz savjesno iskorištavanje vremena, učenje Kur'ana i razmišljanje o njegovim ajetima, nepretjeran govor, čuvanje jezika, stalno spominjanje Allaha, skromnost u ophođenju s muslimanima, održavanje rodbinskih veza, praštanje, udjeljivanje i onda kada je oskudica, saopćavanje vijesti uz saosjećanje, pozivanje na činjenje dobra, udaljavanje od neznalica, traženje oprosta navečer. Ovo su svojstva onih koji su na Pravom putu." (Sijeru a'lamin-nubela, 12/90--91)

Pobijedi lijenost

Kada osjetiš lijenost u pogledu čitanja Kur'ana, sjeti se da učenjem jedne stranice možeš zaraditi oko pet hiljada sevapa, učenjem jednog džuza oko stotinu hiljada sevaba, a učenjem cijeloga Kur'ana oko tri miliona sevapa.

Dokaz za ovo je hadis koji prenosi Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, u kome se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove Knjige (Kur'ana), za to će imati jedno dobro djelo, a dobro djelo nagrađuje se deseterostruko. Ne kažem da je 'elif lam mim' harf, nego je i 'elif' harf i 'lam' je harf i 'mim' je harf." (Tirmizi, sahih)

Učenje Kur'ana je nagrada za dobročinstvo

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Usnio sam da sam ušao u Džennet i čuo učenje Kur'ana u njemu. Upitao sam: 'Ko je to?' Rečeno mi je: 'To je učenje Harisa b. Nu'mana.'" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim reče: "To je nagrada za dobročinstvo, to je nagrada za dobročinstvo!", a Haris je bio najveći dobročinitelj svojoj majci. (Ahmed, Ibn Hibban, Hakim, Begavi. Imam Hakim, Zehebi i Ibn Hadžer ovu predaju smatraju ispravnom.)

Grijesi i oholost udaljavaju nas od Kur'ana i njegova razumijevanja

Imam Ibn Kudama, rahimehullah, kazao je: "Od stvari koje sprečavaju razumijevanje Kur'ana i uživanje u njegovim ajetima spada i to da učač Kur'ana ustrajava u grijehu, ili ima svojstvo oholosti, ili je iskušan slijeđenjem strasti. Sve spomenuto uzrokuje zamračenje srca i njegovo hrđanje. Srce je poput ogledala, a strasti su poput hrđe, a značenja Kur'ana su poput onoga što se vidi u ogledalu." (Minhadžul-kasidin, str. 45)

Stavi nas, Gospodaru, pod okrilje Knjige Tvoje i podari da bude naša vodilja i naš uspjeh!