Menu

Osobine pobjedonosne skupine (treći dio)

Tema Da'vaČitanje 10 minuta

Pobjedonosna skupina je skupina koju željno iščekujemo. Svjesni smo da neprijatelji Allahove vjere danonoćno rade na uništenju i sabotiranju takve skupine ulažući u to sve svoje i materijalne i ljudske resurse. 

Neprijatelji islama pokušat će da ovu skupinu odvrate od cilja, unesu nered i rasprave unutar nje, pa umjesto da se bore protiv neprijatelja, vodit će međusobne rasprave i borbe. Zbog velikih invazija i neprijateljstva koje doživljava, pobjedonosna skupina mora se zaštititi od licemjernih pojedinaca koji su joj se priklonili samo kako bi je uništili iznutra.


Pobjedonosna skupina mora imati na umu riječi Gospodara svih svjetova: "O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne -- pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće  se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće -- a Allah je neizmjerno dobar i zna sve" (El-Maida, 54).

Misionarstvo i pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Pobjedonosna skupina poziva u Allahovu vjeru znajući da je to misija svih poslanika i jedan od najčasnijih poslova, jedno od najvrednijih djela i jedan od najboljih ibadeta, koji je pohvaljen u Kur'anu i sunnetu. Pobjedonosna skupina zna da je pozivanje u Allahovu vjeru, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla put uspjeha i spasa na dunjaluku i ahiretu. Uzvišeni kaže: "I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - oni će šta žele postići." (Alu Imran, 104)

Riječi i poziv  pobjedonosne skupine  u islam najbolje su i najvrednije riječi i Allahu Uzvišenom najdraže, kako je On i rekao: "A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: 'Ja sam doista musliman!'" (El-Fussilet, 33). Doista, ne postoje bolje riječi od onih koje pozivaju Allahu Uzvišenom, jer oni koji pozivaju u islam su vođe, i oni koji ljude usmjeravaju ka dobru, ka Allahu, Pravome putu i robovanju Gospodaru svjetova, oslobađajući ih iz okova zablude i izvodeći ih na svjetlo vjere i spasa.

Pozivanje u islam znak je izvršavanja Allahovog imperativa, a nosioci pobjede su najpreči da se ovom imperativu odazovu. Uzvišeni kaže: "Na put Gospodara svoga pozivaj mudro i lijepim savjetom, i s njima na najljepši način raspravljaj" (En-Nahl, 125). Pobjedonosna skupina do pobjede i uspjeha ima obavezu  da poziva u vjeru mudro, postavljajući svaku stvar na njeno odgovarajuće mjesto; poznajući one koje poziva, šta im odgovara, za čim imaju potrebu, te koji savjeti i upute će kod njih biti najefikasniji. Također će voditi računa da s njima komunicira blago, na primjeren i uzorit način koji će im najbolje približiti i omiliti uputu.

Pobjedonosna skupina je svjesna da je islamsko misionarstvo -- dava dobročinstvo čija vrijednost stalno raste, a nagrada se uvećava. Onaj ko prihvati  poziv u islam i pronađe uputu posredstvom pobjedonosne skupine imat će njegovu nagradu; nagradu njegovog namaza, ibadeta, podučavanja i svakog dobra. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko pozove na dobro, bit će nagrađen kao i oni koji ga u tom dobru budu slijedili, a da njihove nagrade time neće biti umanjene." (Muslim)

Pobjedonosna skupina je svjesna nagrade pozivanja u Allahovu vjeru, i zna da je taj poziv vredniji od svakog dunjalučkog blaga. Uzvišeni Allah kaže: "A ako glave okrenete -- pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman." (Junus, 72)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je od stada crvenih deva." (Buhari i Muslim)

Borba na Allahovom putu

Pobjedonosna skupina bori se na Allahovom putu, povodeći se putem ensarija i muhadžira. Oni slijede put ashaba, rukovode se njihovim pravcem, bore se protiv neprijetelja. Nekada je ta borba životom a nekada imetkom. Uzvišeni kaže: "I borite se na Allahovom putu  zalažući imetke svoje i živote svoje..." (Et-Tevba, 41.) Nekada je potreba boriti se jezikom kada se riječ istine treba suprotstaviti riječima neistine, zablude, bilo usmenim ili pisanim putem.

Pobjedonosna skupina bori se na Allahovom putu, stameno kročeći putem ensarija i muhadžira. Nekada se na tom putu borbe zalažu životi, a nekada imetak. Uzvišeni kaže: "I borite se na Allahovom putu zalažući imetke svoje i živote svoje..." (Et-Tevba, 41). Nekada je potreba boriti se jezikom kada se riječ istine treba suprotstaviti riječima neistine, zablude, bilo usmenim ili pisanim putem.

Pobjedonosna skupina svjesna je da borba na Allahovom putu nikada ne prestaje i da od nje nikada neće odustati. Selema b. Nufejl el-Kindi rekao je: "Sjedio sam kod Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, pa je neki čovjek rekao: "O Resulullah, ljudi su rasedlali konje i ostavili oružje i rekli: 'Nema džihada, rat je prestao!' Tada se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, okrenuo prema njemu i rekao: 'Slagali su! Sada, sada je došla borba (početak islama) i uvijek će u mome ummetu biti skupina koja će se boriti na istini. Allah će nevjerničkom narodu udaljiti srca od Istine i s njima će opskrbiti vjernike, sve do Sudnjeg dana, dok se ne ispuni Allahovo obećanje, a u grivi (posjedovanju) konja obećana je dobrobit do Sudnjeg dana.'" (Nesai, vjerodostojan)

Pobjedonosna skupina uvijek se priprema za borbu na Allahovom putu. Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah podstiče onoga koji izađe na Njegovom putu, da izađe isključivo radi borbe na Allahovom putu, vjerujući u Njega i Njegovog Poslanika. Uzvišeni Allah garantira da će ga uvesti u Džennet, ili će mu se smilovati da se vrati odande odakle je izašao u boj, postižući Allahovu nagradu i plijen" (muttefekun alejhi); "Ko bude iskreno tražio šehadet na Allahovom putu, Allah će ga postaviti na stepene šehida pa makar umro u postelji." (Muslim) 

Pobjedonosna skupina svjesna je kazne Gospodara ukoliko napusti borbu na Njegovom putu. Oni su svjesni da je napuštanje borbe na Allahovom putu glavni razlog življenja u poniženju, potlačenosti, razjedinjenosti i velikoj nemoći. Uzvišeni nam pojašnjava, upozorava nas i kaže: "O vjernici, zašto ste neki oklijevali kad vam je bilo rečeno: 'Krenite u borbu na Allahovom putu!', kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta?' A uživanje na ovom svijetu, prema onome na onom svijetu, nije ništa. Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može." (Et-Tevba, 38--39.)

Ibn Kesir u komentaru ovoga ajeta navodi: "U ovom ajetu upućuje se kritika onima koji su izostali iz Pohoda na Tebuk kada su plodovi i hladovina prijali na teškoj vrućini i ljetnoj pripeci. Allah se tada obratio vjernicima: 'O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: 'Krenite u borbu na Allahovom putu. Kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na onom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa'" (Et-Tevba, 38). Znači, kad ste pozvani u borbu, vi ste bili kao za zemlju prikovani zbog lijenosti i želje za uživanjem u ovosvjetskim dobrima. Zar vam je draži život na ovom svijetu od onog svijeta? Šta vam je da tako postupate umjesto da se više žrtvujete za onaj svijet?! Zatim Allah podstiče na asketizam prema ovome svijetu i razvijanje želje za ahiretom, da bi poslije toga upozorio one koji zapostave džihad, riječima: 'Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti' (Et-Tevba, 39)."

Pobjedonosna skupina ozbiljno je razumjela riječi i poruku Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kad pođete trgovati inom (vrsta kamate), i posvetite se stočarstvu i poljoprivredi do te mjere da zapostavite borbu na Allahovom putu, Allah će vas učiniti potčinjenim; nećete se iz toga izbaviti sve dok se istinski ne vratite vjeri." (Ebu Davud, vjerodostojan)

Divne li su riječi Uzvišenog: "Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahovog Poslanika izostanu i da svoj život njegovom životu pretpostave jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovom putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti -- Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro -- i neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili" (Et-Tevba, 120--121); "Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati..." (Et-Tevba, 111).