Menu

Otkrij tajnu Allahovog zadovoljstva

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AhlakČitanje 11 minuta

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Naša prelijepa vjera islam poziva da se čini svako dobro, da se njeguju vrhunske plemenite vrline, najbolji moral, a zabranjuje svako zlo, podstiče nas na činjenje dobra prema svakome, a napravdu zabranjuje prema svakome, u svakom obliku i na bilo koji način. Uzvišeni kaže: "Allah, zaista, naređuje pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a razvrat, sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; On vas savjetuje ne bi li ste se prisjetili i pouku uzeli" (En-Nahl, 90). Islam je posebnu pažnju posvetio lijepom odnosu prema roditeljima i višestruko nas podstakao da činimo razne vidove dobročinstva prema njima. Ovom prilikom ukazat ćemo na neke ljepote i blagodati činjenja dobročinstva roditeljima u našem dini-islamu, a sve na osnovu dokaza iz Allahove knjige Kur'ana i sunneta -- govora i prakse Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.


• Dobročinstvo prema roditeljima jedna je od najvećih znamenitosti vjere islama, najvrednijih pokornosti, najboljih dobrih djela i najobligatnijih vadžiba -- strogih obaveza. A nepokornost roditeljima jedan je od najvećih velikih grijeha i jedno od najgorih zlodjela.

• Pod dobročinstvom prema roditeljima podrazumijeva se da se lijepo prema njima postupa, riječima i djelima, čineći to kao Allahu ugodno djelo, kojim se približavamo Njemu Uzvišenom. Ovo dobročinstvo podrazumijeva: roditelje lijepo paziti, velikodušno i srdačno s njima živjeti, poštovati ih, učtivo i s poštovanjem ophoditi se prema njima, često ih posjećivati i održavati s njima kontakt, biti im pokoran osim u nepokornosti Allahu, uzdržavati ih finansijski, biti prema njima darežljiv i velikodušan, voditi računa o njihovim pravima i na najbolji način ispuniti obaveze prema njima, dobro im činiti, težiti onome što oni vole, a čuvati se onog što oni ne vole...

• Dobročinstvo prema roditeljima jedna je od najvećih znamenitosti vjere islama. O veličini dobročinstva prema roditeljima u islamu dovoljno govori činjenica da ga je Allah, džellešanuhu, spomenuo uz ibadet i tevhid. Rekao je Uzvišeni: "Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite" (El-Isra, 23); "I Allahu ibadet činite i ništa Mu ne pridružujte, a roditeljima činite dobro" (En-Nisa, 36).

• Allah Uzvišeni povezao je zahvalnost Njemu sa zahvalnosti roditeljima: "Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, kod Mene je krajnje odredište." (Lukman, 14)

• Dobročinstvo prema roditeljima Allahova je oporuka Njegovim robovima: "Mi smo zapovjedili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim" (Lukman, 14), tj. stavili mu u obavezu oporuku koju mora izvršiti i pitat ćemo ga da li je izvršio i da li je čuvao ili ne! (Sa'di, Tejsirul-Kerimir-Rahman, str. 648)

• Dobročinstvo prema roditeljima Allahu je najdraže djelo nakon namaza. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je: "Koje je djelo najbolje?", pa je rekao: "Namaz u njegovo vrijeme." "A zatim koje?", upitali su, a on je odgovorio: "Dobročinstvo prema roditeljima." "A zatim koje?", ponovo je upitan, pa je rekao: "Borba na Allahovom putu." (Buhari, 527; Muslim, 85)

• Allah Uzvišeni naredio je da budemo ponizni prema roditeljima: "Iz samilosti prema njima svoje krilo poniznosti spusti i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, kao što su oni mene, kad sam bio dijete, podizali!'" (El-Isra, 24). Urva, rahimehullah, rekao je: "Ako te naljute, nemoj ih gledati prijeko, jer prvo po čemu se poznaje ljutnja čovjeka jeste njegov prijekoran pogled u onoga na koga se naljutio." (Ibn Ebu Hatim, Tefsir, 13239)

Seid b. Musejjeb, rahimehullah, u pogledu Allahovih riječi: "...i obraćaj im se riječima poštovanja punim" (El-Isra, 23), rekao je: "...riječima kojima nepokoran rob pokušava odobrovoljiti surova gospodara." (Taberi, Tefsir, Džamiul-bejan, 14/549)

• Dobročinstvo prema roditeljima i briga o njima na stepenu je borbe na Allahovom putu. "Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i zatražio dozvolu za učestvovanje u borbi, pa on upita: 'Jesu li ti živi roditelji?' 'Da', odgovori on. 'Pa kod njih ti je džihad (služeći ih)', reče Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, 'i tu se bori!'" (Buhari, 3004; Muslim, 2549)

• Čovjek će postići Allahovo zadovoljstvo čineći dobročinstvo roditeljima i ono čime su oni zadovoljni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja." (Tirmizi, 1899; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-džami, 3506.)

• Dobročinstvo prema roditeljima jedna su od najvećih vrata Dženneta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Roditelj je središnja vrata Dženneta." (Tirmizi, 1900; Ibn Madža, 2089; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-džami, 7145.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Prezren bio! Prezren bio! Prezren bio!" "Ko, Allahov Poslaniče?", upitali su ashabi. "Onaj ko dočeka poznu starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog svoga dobročinstva prema njima) ne uđe u Džennet!", rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim, 2551)

• Dobročinstvo prema roditeljima ogleda se i u tome da se roditeljima priznaje dobročinstvo koje su činili nama i na taj način djelimično im se odužujemo za pravo koje imaju kod nas. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čovjek nije u stanju odužiti se svome roditelju, izuzev da ga nađe u nečijem vlasništvu kao roba, zatim ga otkupi i oslobodi." (Muslim, 1510)

Ibn Omer, radijallahu anhuma, kazuje: "Neki je čovjek tavafio oko Kabe, noseći svoju majku na leđima i pri tome govoreći: 'Ja sam njena poslušna deva koja ni pred čim ne posrće', pa me je upitao: 'Misliš li, Ibn Omere, da sam joj se odužio?' 'Ne, čak ni za jedan njen porođajni krik!', rekao sam mu. (Buhari, El-Edebul-mufred, 11; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-edebul-mufred, 9.)

• Dova i traženje oprosta za roditelje jedan je od najvećih vidova dobročinstva prema roditeljima, kako za njihovog života, tako i nakon što umru. Allah Uzvišeni to je oporučio: "Gospodaru moj, smiluj im se, kao što su oni mene, kad sam bio dijete, podizali!" (El-Isra, 24). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja: trajne sadake, korisnog znanja ili dobrog djeteta koje za njega uči dovu!" (Muslim, 1631). Dova djeteta i traženja od Allaha oprosta za roditelje jedan je od uzroka da im se povećaju stepeni. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čovjeku će biti povećani stepeni u Džennetu, pa će reći: 'Otkud ovo?' Tada će mu biti rečeno: 'To je od istigfara, traženja oprosta tvoga djeteta za tebe!'" (Ibn Madža, 3660; Albani ga je ocijenio hasenom -- dobrim, Sahiha, 1598.) Za roditelje se dova upućuje dok su živi, a i kad umru općenito i posebno kad posjetimo njihove mezare.

• Udijeliti sadaku za umrle roditelje jedan je od vidova dobročinstva. "Sa'du b. Ubadi, radijallahu anhu, umrla je majka dok je on bio odsutan, pa je rekao: 'Allahov Poslaniče, moja je majka umrla dok sam bio odsutan. Da li će joj koristiti ako za nju podijelim sadaku?' 'Da', odgovorio je Poslanik. 'Uzimam te za svjedoka da je moja bašča Mihraf sadaka (vakuf) na njeno ime.'" (Buhari, 2756)

• Dobročinstvom prema umrlim roditeljima smatra se i vratiti njihove dugove prema Allahu, kao što su propušteni dani posta i neobavljeni hadž, a i dugove prema ljudima. Jednom prilikom neki je čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: "O Allahov Poslaniče! Majka mi je umrla, a ostalo joj je mjesec dana posta. Da li ću ja to da nadoknadim za nju?" "Da je tvoja majka imala kakvog duga, da li bi ga ti vratio za nju?", upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. "Da", rekao je čovjek. Na to mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dug prema Allahu najpreče da se vrati." (Buhari, 1953; Muslim, 1148, i ovo je njegova verzija hadisa.) Imam Nevevi, rahimehullah, rekao je: "Za djetetovu dovu, sadaku i hadž roditeljima se piše sevap, po konsenzusu uleme." (Nevevi, El-Minhadž, 1/90)

• Lijepo je obaviti hadž za roditelje ako su umrli ili su nemoćni da ga obave, a u tome se prednost daje majci, i u tom pogledu nema razlike između obaveznog hadža ili dobrovoljnog hadža, jer majka ima prednost u činjenju dobročinstva. (Ibn Kudama, El-Mugni, 3/235)

Dobročinstvom prema umrlim roditeljima smatra se i posjećivati rodbinu roditelja i njihovih prijatelja i činiti im dobročinstvo. Tako dijete održava lijep odnos i vezu sa prijateljima i rodbinom roditelja, počasti ih poklonima, poselami ih, pomaže im ako imaju neke potrebe, koliko je u mogućnosti. Sve je ovo sastavni dio dobročinstva i lijepog odnosa prema roditeljima. Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, krećući za Meku, poveo bi magarca na kome bi se odmarao kada bi mu dosadilo jahanje deve. Na glavi je imao turban. Jednog dana, dok je bio na magarcu, pored njega je prošao neki beduin pa ga je Ibn Omer upitao: "Da nisi ti sin toga i toga?" "Jesam", rekao je čovjek, a Ibn Omer mu je dao magarca i rekao: "Uzjaši ga, a evo ti i turban pa ga stavi na glavu." Neki od prijatelja upitali su ga: "Allah ti oprostio, dao si ovom beduinu magarca na kome si se odmarao i turban?", a Ibn Omer je odgovorio: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: "U najbolja dobročinstva ubraja se održavanje veze s prijateljima svoga oca nakon njegove smrti." Otac tog čovjeka bio je Omerov, radijallahu anhu, prijatelj. (Muslim, 2552)

U činjenju dobročinstva roditeljima, između ostalog, ogleda se ljepota naše vjere i u njemu se kriju mnogostruke blagodati i koristi za sve nas. Dokle se vodi računa o roditeljima i njihovim pravima u islamu govori i činjenica da se dobročinstvo prema njima čini i za njihova života, a i nakon njihove smrti ne prestaje činjenje dobročinstva prema njima. Ljepota i blagodati koje nemaju kraja.

Molim Allaha Svemilosnog da nam podari tevfika, upute i pomogne da činimo dobročinstvo našim roditeljima sve dok smo živi.

Izvor: 40 faide fi birril-validejn

Autor: Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid, hafizehullah

Priredio: Adnan Fetić, prof.