Menu

Potpuna predanost Uzvišenom Stvoritelju

Tema AkidaČitanje 8 minuta

Potpuna i bespogovorna predaja i pokornost objavi, tj. Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedna je od najvažnijih osobina istinskih vjernika. Uzvišeni Allah objavio je upitnoj formi, što ustvari znači konstataciju: “Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? – A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.” (En-Nisa, 125)

Uzvišeni Allah pohvalio je svakog onog ko se potpuno preda objavi, objavljujući da se takva osoba prihvatila najčvršće veze i da je Uzvišeni Allah neće kazniti: “Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća.” (Lukman, 22) Allahova pohvala isto tako obuhvata svaku skupinu muslimana čija je osobina “čujemo objavu i njoj se pokoravamo”: “Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ Oni će uspjeti.” (En-Nur, 51)

Uzvišeni Allah zakleo se najuzvišenijom svetinjom – samim Sobom, Svojim plemenitim i savršenim Bićem, da musliman neće u potpunosti vjerovati sve dok Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, ne uzme za sudiju: “I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” (En-Nisa, 65)

Muslimanu i muslimanki ne pripada pravo izbora u pogledu Allahovih propisa i propisa Njegovog Poslanika: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svom nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegovog Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.” (El-Ahzab, 36)

Nasuprot spomenutih osobina muslimana i muslimanke, osobina munafika je okretanje od Objave: “Kad im se kaže: ‘Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!’ – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.” (En-Nisa, 61)


Promjena Kabe

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi drugovi klanjali su u Medini šesnaest ili sedamnaest mjeseci okrećući se prema Kudsu. Nakon toga, došla je naredba da se okrenu prema svetoj Mekki, prema Kabi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je ikindija-namaz, kao prvi namaz, okrenut prema novoj kibli. Jedan od ashaba, nakon što je klanjao s Poslanikom prema Mekki, prošao je pored druge skupine muslimana koji su još klanjali prema Kudsu i bili su na rukuu, pa im je rekao: “Allah mi je svjedok, klanjao sam s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, okrenut prema Mekki.” Oni su se odmah okrenili u stanju u kojem su bili, tj. rukuu. (Buhari) Uzvišeni Allah opisao je mijenjanje kible kao teško: “Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na Pravi put.” (El-Bekara, 134) Kada su se muslimani u namazu okretali prema Kudsu, židovi su govorili: “Okrenuli su se prema našoj kibli, ubrzo će slijediti našu vjeru”, a kada su se okrenuli prema Mekki, mušrici su rekli: “Okrenuli su se prema našoj kibli, ubrzo će slijediti našu vjeru.”

Zabrana alkohola

Zabrana alkohola objavljivana je postepeno. U zadnjoj fazi zabrana je bila kategorična: “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 91–92) Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Okanili smo se! Okanili smo se!” (Bilježi Tirmizi, hadis je vjerodostojan) Enes b. Malik, radijallahu anhu, kaže: “Posluživao sam alkoholom Ebu Talhu (svoga očuha ) i druge ljude koji su sjedili s njim. Došao je jedan čovjek i upitao: ‘Da li vam je došla vijest?’ Upitali su: ‘Koja?’ Rekao je: ‘Alkohol je u potpunosti zabranjen.’ Rekli su: ‘O Enese! Prospi te boce.’” Enes je rekao: “Nakon obavijesti spomenutog čovjeka, nikada više nisu upitali za alkohol, niti su ga ikada više konzumirali.” (Bilježi Buhari)

Šerijatsko oblačenje muslimanke

Kako se ne bi stekao dojam da su se samo muškarci bespogovorno pokoravali Objavi, navest ćemo primjer i aahabijki. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Allah se smilovao prvim muhadžirkama. Kada je Allah objavio: ‘...i neka vela svoja spuste na grudi svoje’ (En-Nur, 31), pocijepale su svoje ogrtače i pokrile su se.” (Bilježi Buhari) Također, Umu Selema, radijallahu anha, rekla je: “Kada je objavljeno: ‘...neka spuste haljine svoje niza se...’ (El-Ahzab, 59), žene ensarija izašle su kao da su im na glavama gavrani od prekrivača (gavrani su upoređeni s crninom odjeće).” (Bilježi Ebu Davud, hadis je vjerodostojan)

Odbacivanje obuće

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, rekao je: “Predvodio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u namazu, a potom je skinuo svoju obuću i stavio na svoju lijevu stranu. Potom su klanjači skinuli svoju obuću. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je završio namaz, upitao je: ‘Zašto ste skinuli svoju obuću?’ Rekli su: ‘Vidjeli smo da si ti skinuo, pa smo i mi skinuli.’ Na to je Poslanik rekao je: ‘Skinuo sam ih je što mi je došao Džibril, obavijestio me je da se na njoj nalazi nečistoća. Kada neko od vas krene prema mesdžidu, neka pregleda svoju obuću i ukoliko nešto od nečistoće bude na njoj, neka je očisti.’” (Bilježi Ahmed, hadis je vjerodostojan)

Zlatni prsten

Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je zlatni pristen na ruci jednog čovjeka. Skinuo mu ga je i bacio, a potom je rekao: ‘Zašto neko od vas uzima žeravicu od vatre i potom je stavlja na svoju ruku?’ Čovjeku kojem je bačen prsten, nakon odlaska Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem rečeno je: ‘Uzmi svoj prsten i okoristi se od njega!’, a on je odgovorio: ‘Ne, tako mi Allaha! Neću ga nikada uzeti, jer ga je Poslanik bacio!’” (Bilježi Muslim)

Ostavljanje vrijeđanja i psovke

Džabir b. Sulejm, radijallahu anhu, rekao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Posavjetuj me!” Poslanik mu je rekao: “Ne psuj (ne vrijeđaj) nikoga!” Džabir je rekao: “Nakon Poslanikove oporuke nisam opsovao ni slobodnog čovjeka ni roba, ni devu ni ovcu.” (Bilježi Ebu Davud, hadis je vjerodostojan)

Udaja štićenica

Me‘akel b. Jesar, radijallahu anhu, rekao je da je sljedeći ajet objavljen povodom njega: “A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. A Allah sve zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 232) Zatim je rekao: “Udao sam svoju sestru za jednog čovjeka koji joj je dao rastavu braka, a kada je istekao iddet, došao je da je prosi, a ja sam mu rekao: ‘Oženio sam te, učinio sam ti svoju sestru kao prostirku i počastio sam te, a ti si joj dao rastavu braka, a potom si došao da je prosiš! Tako mi Allaha, neće ti se nikada vratiti! On je bio dobra osoba i sestra je željela da mu se vrati, a potom su objavljeni prethodni ajeti.” Nakon objavljenih ajeta, Me‘akel je rekao: “Sada ću uraditi, Božiji Poslaniče!” Potom ga je oženio svojom sestrom. (Bilježi Buhari) A u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Ebu Davud navodi se da je rekao: “Iskupio sam se za zakletvu i oženio sam ga sa svojom sestrom.” A u drugoj vjerodostojnoj predaji koju bilježi Tirmizi navodi se da je rekao: “Pokoravam se svom Gospodaru!, potom sam ga zovnuo i rekao sam mu: ‘Oženit ću te i počastit ću te!’”