Menu

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Peti dio)

Tema Kur'anČitanje 11 minuta

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše.


Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prevodu značenja: "(37) Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti," – reče Jusuf. "To je samo dio onoga čemu me naučio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, (38) i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. (39) O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni? (40) Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši, - Allah o njima nikakav dokaz nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. (41) O drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali samo to znači!" (42) A onome od njih dvojice za koga je znao da će spašen biti reče: 'Spomeni me gospodaru svome!’ – ali šejtan učini te on zaboravi da ga spomene gospodaru svome i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. (43) I vladar reče: "Sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaši, protumačite mi san moj ako snove znate tumačiti?" (44) "Zbrkanih li snova!" – rekoše oni – "mi snove ne znamo tumačiti." (45) I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče: "Ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite!" (46) "Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih, - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali." (47) "Sijaćete sedam godina uzastopno" – reče -, "pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, (48) jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. (49) Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti." 35. Da'ija prije nego što pozove ljude u istinu, prije nego što im da odgovor na njihove probleme, neophodno je da kod istih tih ljudi zadobije povjerenje, da se osjećaju sigurnim ukoliko budu slijedili njegova uputstva: "Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti," – reče Jusuf. Kada je izrekao ove riječi prigovorili su mu da je to djelo vračara i gatara, pa im je uzvratio: "To je samo dio onoga čemu me naučio Gospodar moj." Zbog čega ga je tome poučio njegov Gospodar, pojasnio je riječima: "ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih ..." Tako, Jusuf, alejhi-s-selam, nakon što je zadobio povjerenje svojih drugova u tamnici otpočeo je sa pozivom u tevhid, što je sljedeća korist. 36. Prvo čime da'ija otpočinje poziv Allahu, subhanehu ve te'ala, jeste poziv u tevhid, Allahovu, subhanehu ve te'ala, jednoću. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve 'ala alihi ve sellem, kada je poslao Mu'aza, radijallahu te'ala anh, u Jemen posavjetovao ga je: "Ti ćeš, uistinu, doći narodu od ehli-kitabija, pa neka prvo čemu ćeš ih pozivati bude svjedočenje da nema boga osim Allaha" –u drugom predanju stoji: "da iskažu Allahovu jednoću"- pa ukoliko ti se u tome pokore, obavijesti ih da im je Allah učinio obaveznim pet namaza u toku svakog dana i noći, pa ukoliko ti se u tome pokore, obavijesti ih da im je Allah učinio obaveznim sadaku (zekat), koja se uzima od njihovih bogataša i dijeli njihovoj sirotinji, pa ako ti se u tome pokore, nemoj uzimati njihovu najbolju i najplemenitiju imovinu. Čuvaj se dove onoga kome je nepravda učinjena, jer uistinu između nje i Allaha nema pregrade." (Buharija, 1458) Jusuf, 'alejhisselam, takođe, svoj poziv otpočinje tevhidom, pa kaže: "i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim", a i prije ovoga spomenuo je riječi tevhida: "ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje". Zatim, počinje sa jasnim pozivom u Allahovu, subhanehu ve te'ala, jednoću: "O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni?" Iako su ga drugovi u tamnici pitali o snovima, Jusuf, 'alejhisselam, počeo im je govoriti o prioritetnijim stvarima iz vjere, kao što slično možemo vidjeti u hadisu Enes b. Malika, radijallahu te'ala anh, da je neki čovjek upitao Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Allahov poslaniče! Kada će nastupiti Sudnji dan?" "A šta si pripremio za Sudnji dan?" – upita ga Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Čovjek odgovori: "Nisam pripremio mnogo namaza, niti mnogo posta, a ni sadake mnogo, ali volim Allaha i Njegovog poslanika!" Na to mu Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: "Ti ćeš biti s onim koga voliš." (Buharija, 6171) U ovom hadisu Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, na indirektan način, dao je do znanja šta je važnije; poznavanje vremena nastupanja Sudnjeg dana ili pripremanje za Sudnji dan. Tako i drugovi Jusufa, 'alejhisselam, pitali su o snovima, pa im je prije tumačenja snova došao odgovor i tumačenje tevhida, jer je on najprioritetnije pitanje iz vjere. 37. Tumačenje snova je od šerijatsko-pravnih pitanja, tj. ubraja se u fetvu. Zbog toga, islamski učenjaci kažu da nije dozvoljeno onome koji ne poznaje tumačenje snova da priča o njima i da ih tumači. Nažalost, danas većina ljudi kada se pred njima spomenu neki snovi, kažu: "Pokušaću da ti protumačim san!" U vjeri nema "pokušaću, probaću", ili imaš znanje o dotičnoj stvari i kao takav treba da govoriš o njoj kada se ukaže potreba za tim ili nemaš znanja i kao takav treba da šutiš. Islamski učenjak S'ad b. S'adi, rahmetullahi te'ala 'alejh, kaže da je govor o snovima poput govora o drugim pitanjima vjere i da onaj koji tumači snove bez znanja griješan je kao što je griješan i svaki onaj koji govori o drugim pitanjima vjere bez znanja. 38. Dozvoljena upotreba Šerijatom ispravnih razloga koji mogu doprinjeti izlazu iz neke situacije: "Spomeni me gospodaru svome!" Tj. kada izađeš spomeni me svome vladaru, možda se zainteresuje za moj slučaj i izbavi me iz zatvora. Međutim, šejtan stalno pravi spletke Allahovim prijateljima. Učinio je da ovaj, nakon što je izašao iz zatvora, zaboravi na Jusufa, 'alejhisselam. Vjerovatno je prevelika radost, što je ostao u životu i nije završio kao njegov drug, bila razlogom da zaboravi na Jusufa, 'alejhisselam. Op. prev. Ibn-Abbas, radijallahu te'ala anhuma, kao i većina komentatora Kur'ana, je mišljenja da je šejtan učinio da Jusuf, 'alejhisselam, zaboravi na Allaha kada je izlaz i pomoć zatražio od stvorenja, od sluge i njegovog vladara. Neki čak komentatori Kur'ana spominju da se Jusuf, 'alejhisselam, i svojim srcem okrenuo prema stvorenju,a ne prema Stvoritelju, zbog čega ga je Uzvišeni Allah kaznio da ostane još nekoliko godina u zatvoru. Doista, ovakva tvrdnja zahtjeva jak dokaz. Ebu-Hajjan, rahmetullahi te'ala 'alejh, kao prioritetnije mišljenje, odabrao je da je šejtan učinio da onaj koji je izašao iz zatvora zaboravi da spomene Jusufa, 'alejhisselam, svome gospodaru. Istog mišljenja je i Ibn-Tejmijje, rahmetullahi te'ala 'alejh. (Pogledaj "Dekaiku et-tefsir", 3/259-263; "El-bahru el-muhit", 5/311-312) Ono što pojašnjava ispravno značenje jesu riječi Uzvišenog u 45. ajetu: "I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče: 'Ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite!" 39. Istinit san može da vidi i nevjernik, iako je to velika rijetkost. Tako je ovaj vladar vidio san čije se tumačenje poslije obistinilo. Prvih sedam godina bilo je plodnih i izdašnih. Zatim, nakon njih, sljedećih sedam godina bila je suša, da bi poslije njih Allah dao izlaz. Dakle, nevjernik može da vidi istinit san, iako se to rijetko događa. Uglavnom se istiniti snovi događaju vjernicima. 40. Jusuf, 'alejhisselam, protumačio je san bez ikakve protunaknade, tj. nije rekao: "Prvo me oslobodite zatvora, pa ću vam onda protumačiti san", nego je odmah, nakon što je saslušao san, rekao: "Sijaćete sedam godina uzastopno ..." Ovo je još jedan dokaz da Jusuf, 'alejhisselam, nije zaboravio na Allaha i okrenuo se ljudima tražeći spasa i izlaza od njih. Da je bilo tako, zar ne bi prvo zatražio da ga puste, pa da ih tek onda pouči. 41. U ovim ajetima leži osnov poslovanja, kada kaže: "pa ono što požanjete u klasu ostavite", tj. u godinama blagodati pripremajte se za godine teškoća - : "osim ono malo što ćete jesti", tj. malo jedite, a više štedite, jer dolaze teške godine. Pogledajte, kako su Allahovi poslanici imali plan za sve. Ništa nisu neplanski radili. O svakom trenutku vodili su računa. Poruka je svima nama da ništa nasumice ne radimo, već da sve podrobno isplaniramo, predvidimo i koliko smo u mogućnosti pripremimo se za nadolazeće probleme. 42. Uzvišeni Allah iz Svog neograničenog znanja, podučio je Jusufa, 'alejhisselam, da poslije sedam plodnih godina i sedam sušnih godina dolazi petnaesta, ponovo plodna godina. Pouka je svima nama da se nikada neće sastaviti dvije teškoće. A Allah najbolje zna. Nastavit će se, inšaallah...