Menu

Suština da've

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. U šta pozivamo? Šta je tema da’ve i šta je njena suština, te koja je važnost pozivanja? Ovo su pitanja na koja ćemo pokušati dati neke odgovore. Nema sumnje da je pozivanje ka Allahu, dželle ša'nuhu, pozivanje u Njegovu vjeru i pozivanje u ono sa čime su došli Njegovi poslanici.


Suština da've je postizanje da se samo Allah, dželle ša'nuhu, obožava i da Mu se širk (da Mu se niko ravnim ne smatra) ne čini. Upravo ovo je i suština islama, jedine priznate vjere kod Allaha, dželle ša'nuhu, Koji kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Allahu je prava vjera jedino islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati." (Alu 'Imran, 19) Isto tako Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati." (Alu 'Imran, 85) Osnova i suština svega je tevhid (Allahova, dželle ša'nuhu, jednoća) i svaki daija prvo treba da poziva u tevhid, pa tek onda u druge stvari. Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Džinne i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!" (Ez-Zarijat 56-58) Suština postojanja insana na ovom dunjaluku je rad za budući svijet na principima tevhida. Kur'an nas vrlo često podsjeća na to, pa, tako Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. I reci: 'Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!"(El-Mu'minun, 115-118)

Allahova, dželle ša'nuhu, jednoća je osnova svih prijašnjih objava koje je Allah, dželle ša'nuhu, slao na dunjaluk. Dakle, svi poslanici su pozivali u tevhid, a odvraćali od širka. Svakom od njih glavni zadatak je bio pozivanje da se samo Allah, dželle ša'nuhu, obožava i da Mu se niko ravnim ne smatra. Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato Mene obožavajte." (El-Enbija, 25) Isto tako Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: 'Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!' I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi, zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali." (En-Nahl, 36) Ako je najodabranijim ljudima, tj. poslanicima, primarni cilj bio pozivanje u tevhid, onda to treba da bude cilj svakom onom ko poziva u Allahovu, dželle ša'nuhu, vjeru. Isto tako Poslanik, salallahu 'alejhi ve sellem, kaže: "Najbolje što sam ja rekao i najbolje što su govorili poslanici prije mene su riječi: Nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, Njemu pripada sva vlast i hvala i On nad svakom stvari ima moć." (Tirmizi, 3585) Na ahiretu će se zbog tevhida i rada dobrih djela nagrađivati odnosno kažnjavati. Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Reci: 'Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" (El-Kehf, 110) Isto tako Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili." (En-Nahl, 97)

Iz ovih ajeta možemo zaključiti da su iman u Allaha, dželle ša'nuhu, i rad dobrih djela razlog za pobjedu i sticanje Allahovog, dželle ša'nuhu, zadovoljstva, te udaljavanje od Njegove kazne, a to je cilj islamske da've. Na osnovu prethodno spomenutog možemo reći da je cilj islamske da've, poziv da se samo Allah, dželle ša'nuhu, obožava i da se u tome Njemu niko ravnim ne smatra, te da se čitav život treba uskladiti s tim. Poslanikov, salallahu 'alejhi ve sellem, put u da'vi bio je takav da je davao prioritet važnijim stvarima nad manje važnim. Danas smo svjedoci da mnogi koji pozivaju u Allahovu, dželle ša'nuhu, vjeru ne razumiju prioritete, tako da ostavljaju stvari u koje se mora pozivati, a pozivaju u stvari koje su manje značajne ili pozivaju u stvari zbog kojih dolazi do razbijanja muslimanskog jedinstva. Svima nam je dobro poznat slučaj kada je Poslanik, salallahu 'alejhi ve sellem, ostavio Kabu i nije je vratio u prvobitni oblik da se zbog toga mekkelije ne bi vratile u nevjerstvo. Vidimo da je Poslaniku, salallahu 'alejhi ve sellem, bilo bitnije da ljudi ostanu u islamu, od toga da se Kaba vrati u prvobitni oblik, iako je to bila poželjna stvar. Ovakvih primjera u sunnetu ima zaista mnogo. Za današnji primjer nerazumijevanja prioriteta može nam poslužiti 'Amin' poslije Fatihe. Naime, svi znamo da je to sunnet, samim tim i bitna stvar, a isto tako znamo da je sačuvati jedinstvo muslimana farz. Svi smo svjedoci da je zbog ovakvih ili sličnih stvari došlo do razbijanja mnogih džema'ta, jer su neki dali prednost sunnetu nad farzom. Niko ne kaže da sunnet nije važan. Naprotiv, on je veoma važan, ali ako će primjena određenog suneta u određeno vrijeme izazvati razdor među muslimanima onda taj sunnet treba odgoditi za povoljnija vremena. Cilj da've je da ljude nauči tri osnovna načela vjere: da ih nauči o njihovom Gospodaru, dželle ša'nuhu, Koji ih je stvorio i Koji ih opskrbljuje, te da samo Njemu ibadet pripada. Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Reci: 'Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" (El-Kehf, 110) Da ih nauči o njihovoj vjeri tj. islamu, jedinoj priznatoj vjeri kod Allaha, dželle ša'nuhu. Allah, dželle ša'nuhu, kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Allahu je prava vjera jedino islam." (Alu 'Imran, 19) Te da ih nauči o njihovom Poslaniku, salallahu 'alejhi ve sellem, koji je posljedni Poslanik i Allahov, dželle ša'nuhu, miljenik. Svaki onaj koji poziva u Allahovu, dželle ša'nuhu, vjeru treba da slijedi Poslanikov, salallahu 'alejhi ve sellem, put u da'vi i treba da dâ prioritet ovim načelima vjere! Molim Allaha, dželle ša'nuhu, da nas učini od onih koji slijede ispravne prethodnike i da nam podari mudrost u razumijevanju prioriteta. Amin!