Menu

Praktični način pisanja oporuke

Tema Da'vaČitanje 10 minuta

Oporučujem vam da me okupa osoba koja poznaje način kupanja po sunnetu i koja je bogobojazna i vjernik. Osobi koja će me gasuliti oporučujem – kako bi zadobila ogromnu nagradu kod Allaha – da sakrije sve loše što primijeti na meni i da nikome ne govori o tome, tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo. Prenosi se od Alije b. Ebi Taliba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko ogasuli umrlog pa sakrije njegove mahane, Allah će prekriti njegove grijehe, ko obuče umrlog u kefine, Allah će ga zaodjenuti sundusom (mehkom svilom)." ( Taberani u "Kebiru" s vjerodostojnim lancem prenosilaca, Sahihu Džami'a 6403 Albani.)


U prošlom broju pisali smo o značenju i propisanosti vasijjeta (oporuke) u islamu, te o propisima i koristima vezanim za vasijet. U ovome tekstu detaljno ćemo obrazložiti način pisanja i sadržaj vasijjeta. Prilikom pisanja vasijjeta neophodno je pridržavati se sljedećeg redoslijeda:

Na prvom mjestu navodi se šehadet, odnosno ''ja svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, i svjedočim da će Sudnji dan doći, u to nema nimalo sumnje, i da će Uzvišeni proživjeti one u kaburima''.

● Svojoj porodici oporučujem bogobojaznost, popravljanje međusobnih odnosa, pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. Oporučujem im ono što su Ibrahim i Jakub, alejhimas-selam, oporučili svojim sinovima: "Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!'"(Prijevod značenja El-Bekare, 130-132.)

● Oporučujem im da imaju lijepo mišljenje o Allahu i da me koliko god budu u mogućnosti podsjećaju i podstiču na lijepo mišljenje o Allahu na mojoj samrti, zbog hadisa Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhuma, koji je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Neka niko od vas ne umire osim s lijepim mišljenjem o Allahu, azze ve dželle!'" (Muslim, 7412.)

● Onima koji budu prisutni pored moje samrtne postelje oporučujem da me blagim riječima podstiču na izgovaranje šehadeta, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Čije zadnje riječi budu 'la ilahe illallah', taj će ući u Džennet!" (Ebu Davud, 3116; i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, 5150, i Miškatul-mesabih, 1621.)

● Oporučujem vam strpljenje, zadovoljstvo Allahovom odredbom i da dovite za moju lijepu završnicu, jer se prenosi od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Kada se budete nalazili kod bolesnog ili umrlog, govorite samo dobro, jer, uistinu, meleki aminaju na sve što govorite.' Nakon što je Ebu Seleme umro, došla sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: 'Allahov Poslaniče, Ebu Seleme je umro!' Rekao mi je: 'Reci: Allahu moj, oprosti meni i njemu, i podari mi boljeg od njega.'" Rekla je: "To sam i rekla, pa mi je Allah nakon njega (Ebu Seleme) dao boljega od njega, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem." (Muslim 919 -6.)

● Kada moja duša ode svome Gospodaru, sklopite mi oči i tražite za mene oprosta. Oporučujem vam da ne naričete, da se ne udarate po licima, da ne cijepate odjeću i postupate kao u pagansko doba, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od nas onaj koji se udara po licu, cijepa odjeću i priziva džahilijjetski poziv." (Muttefekun alejhi)

● Oporučujem vam da me okupa osoba koja poznaje način kupanja po sunnetu i koja je bogobojazna i vjernik. Osobi koja će me gasuliti oporučujem – kako bi zadobila ogromnu nagradu kod Allaha – da sakrije sve loše što primijeti na meni i da nikome ne govori o tome, tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo. Prenosi se od Alije b. Ebi Taliba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko ogasuli umrlog pa sakrije njegove mahane, Allah će prekriti njegove grijehe, ko obuče umrlog u kefine, Allah će ga zaodjenuti sundusom (mehkom svilom)." ( Taberani u "Kebiru" s vjerodostojnim lancem prenosilaca, Sahihu Džami'a 6403 Albani.)

● Oporučujem vam da mi nabavite bijele kefine i da ih namirišete, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Oblačite bijelu odjeću, jer je ona vaša najljepša odjeća i u nju umotavajte svoje umrle." (Tirmizi, a vjerodostojnim ga je ocijenio Albani)

● Oporučujem vam da nosite moju dženazu i klanjate mi dženaza-namaz, a zatim da me ispratite do moga kabura jer je to jedno od mojih prava kod moje braće muslimana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Šest je prava muslimana kod drugog muslimana: kada ga sretneš, nazovi mu selam; kada te pozove, odazovi mu se; kada zatraži savjet od tebe, posavjetuj ga; kada kihne, pa zahvali Allahu, prouči mu dovu; kada se razboli, obiđi ga; a kada umre, isprati mu dženazu.“ (Muslim, 2162.) Također, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko bude uz dženazu sve dok joj se ne klanja, on će dobiti nagradu kirata, dok onaj koji bude uz nju sve dok se ne ukopa, on će dobiti nagradu od dva kirata." Rečeno je: "A šta znači to dva kirata?" "Poput dva velika brda", odgovorio je Poslanik. (Muttefekun alejh)

● Oporučujem vam da se potrudite i što više skupite iskrenih muslimana kako bih, uz Allahovu dozvolu, njihovom dovom postigao šefat jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema nijednog muslimana da umre pa mu dženazu klanja četrdeset muškaraca koji ne čine širk Allahu, a da Allah neće primiti njihovo zauzimanje za njega." (Muslim 948 - 59)

● Oporučujem vam da moju dženazu ne prati ženska osoba. Ako već bude pratila, onda ona ne smije naricati za mnom, ne smije dizati svoj glas niti otkrivati svoje tijelo. Prenosi se od Ummu Attije, radijallahu anha, da je rekla: "Bilo nam je zabranjivano da pratimo dženaze." (Buharija 313.)

● Oporučujem vam da me ukopate u onoj zemlji u kojoj i umrem, da me ne prenosite u drugu zemlju, jer je pokuđeno prebacivati umrlu osobu u drugu zemlju radi ukopa.

● Oporučujem vam da ispostite za mene post (spomenuti šta i koliko dana) koji nisam bio u mogućnosti ispostiti. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko umre a bude imao (propuštenih dana) posta, napostit će za njega njegov naslijednik." (Muttefekun alejhi)Pored posta, treba spomenuti i ostale ibadete ako je ostao dužan da ih obavi poput: hadždža, zekata, sadake, zavjeta i sl.

● Posebno oporučujem svojoj djeci da čine što više dobrih djela, jer će mi to sve, uz Allahovu dozvolu, koristiti, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "Kada čovjek umre, njegova djela prestaju, osim u tri slučaja: trajne sadake, znanja kojim se koristi i dobrog djeteta koje dovi za njega." (Muslim 1631- 14.)

● Oporučujem vam da se ne okupljate na nekom posebnom mjestu radi iskazivanja saučešća povodom moga odlaska, i da nikome ne pravite hranu, već da se hrana vama napravi, kao što vam oporučujem da ne dovodite učače Kur'ana u moju kuću prve noći, niti sedme, niti četrdesete, jer je sve to novotarija koja nema utemeljenja u šerijatu.

● Na kraju vam oporučujem da vratite moj dug iz moga imetka prije negoli me ukopate i da svakome date njegovo pravo. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Vjernička duša je vezana za dug sve dok se on ne vrati!" (Tirmizi, 1078, 1079; i kaže da je hadis dobar, dok ga je šejh Albani, rahmetullahi alejhi, ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, 6779.) Ukoliko ne bude moga imetka ili ne bude dovoljno da se vrati moj dug, molio bih nekoga od mojih bližnjih ili drugih dobročinitelja da, zbog važnosti vraćanja duga, vrate za mene dug. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Šehidu se oprašta svaki grijeh, osim duga." (Muslim1886-119.) Isto tako molim onoga prema kome sam se loše ponio, svojim riječima ili djelima, da mi oprosti i pređe preko tog mog lošeg djela, jer očekivati je da i Allah njemu oprosti. Neka se prisjeti riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Milostivima će se smilovati Svemilosni! Budite milostivi prema onima koji su na dunjaluku, pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima." (Tirmizi, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Što se tiče moga duga, osnovni podaci o njemu su: (napisati: ime osobe kojoj se duguje, vrsta i visina duga, adresa i broj telefona potražioca duga).

Što se tiče moga dužnika, osnovni podaci o njemu su: (napisati: ime dužnika, vrsta i visina duga, adresa i broj telefona dužnika).

I na kraju, ovo je ono čime sam zadovoljan za svoju vjeru i svoj dunjaluk. Allaha uzimam za svjedoka da sam čist od svakog govora i svakog postupka koji je suprotan Allahovoj Knjizi i vjerodostojnom sunnetu. Onaj ko bude nemaran prema sprovođenju ovoga mog vasijjeta, ili ga promijeni, ili se bude suprotstavljao šerijatu u nečemu što je spomenuto ili u drugome što nije spomenuto, on će snositi svoj grijeh. Svevišnji Allah rekao je: "Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi – pa grijeh za to pada na one koji je mijenjaju: a Allah, zaista, sve čuje i zna." (Prijevod značenja El-Bekare, 181.)

Također, ako želi da ga ogasuli određena osoba, ili da mu klanja dženazu-namaz, ili da ga spusti u kabur, u vasijjetu može navesti ime dotične osobe (ili njih više).

Zatim se navode imena svjedoka vasijjeta, pored kojih se svjedoci potpisuju, a na kraju vasijjeta navode se podaci o osobi koja ostavlja vasijjet, zatim datum i na kraju lični potpis oporučioca.