Menu

Propisano veličanje Allahovog Poslanika

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 10 minuta

Propisano veličanje Allahovog Poslanika

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža je osoba muslimanima i muslimankama, draži im je od samih sebe. Vole ga, vjeruju da je posljednji poslanik i pečat vjerovjesnika, poslat sa najboljom vjerom, sa najkorisnijim propisima, najljepšim moralom i etikom, vjerom islamom. Svevišnji Allah kaže: "Allah je vjernike milošću Svojom darovao kada im je poslanika između njih poslao, da im ajete Njegove kazuje, da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti pouči, iako su prije u očitoj zabludi bili" (Alu Imran, 164); "O Vjerovjesniče, zaista smo te poslali kao svjedoka i kao donositelja radosnih vijesti i kao upozoritelja, da -- po Njegovom naređenju -- pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti" (El-Ahzab, 45--47); "Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je milosrdan i milostiv. A ako oni glavu okrenu, ti reci: 'Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; Samo se u Njega uzdam, On je Gospodar Arša veličanstvenoga!'" (Et-Tevba, 128--129).


Način veličanja propisan je Objavom

Pravo Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kod ljudi općenito, a posebno muslimana i muslimanki, jeste da ga, kao što vjeruju u njega i vole ga, poštuju, uvažavaju, veličaju onako kako je Uzvišeni Allah propisao. Ova Poslanikova prava proizlaze iz vjerovanja u njega i ljubavi prema njemu. A i Uzvišeni Allah podsjeća nas na ova prava Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i podstiče da ih izvršimo u potpunosti: "Mi smo tebe (Allahov poslaniče) poslali kao svjedoka, i radosnih vijesti donositelja, i upozoritelja, da u Allaha i u Poslanika Njegova vjerujete, i da ga uznosite, i štujete, i da Njega -- Allaha ujutro i navečer slavite i veličate" (El-Feth, 8--9); "A oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili -- oni će uspjeti" (El-A'raf, 157).

Dakle, obaveza muslimana i muslimanki, vjernika i vjernica, jeste da poštuju i uvažavaju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, veličaju ga onako kako je vjerom propisano, bez pretjerivanja i potcjenjivanja, da ga podržavaju i pomažu, odnose se prema njemu sa poštovanjem, iskazujući sve potrebne počasti kako mu dolikuje. Kakav treba biti odnos prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prelijepim riječima opisao je šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah: "Ako životinje i nežive stvari poštuju i uvažavaju položaj Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mi smo preči da ga poštujemo, uvažavamo i ukažemo počasti, kao što kaže Hasan el-Basri, rahimehullah, vezano za činjenicu da je panj na kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao tokom držanja hutbi, cvilio za Poslanikom onda kada ga je zamijenio minberom, želeći susret s njim (hadis o tome zabilježen je u djelu Sahihul-Buhari, 3583, 3584, 3585): 'Ako panj cvili za Allahovim Poslanikom želeći susret s njim, vi (skupino muslimana) ste preči da žudite za Allahovim Poslanikom!'" (Sahihu Ibni Hibban, 6507)

Kur'an nas usmjerava na ispravno veličanje

I mnogi kur'anski ajeti usmjeravaju nas na poštovanje, uvažavanje i ispravno veličanje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Uz spomenute ajete, na to upućuju i Allahove riječi: "Neka vaše dozivanje Poslanika ne bude kao kad vi jedni druge dozivate" (En-Nur, 63), tj. nužno je da mu se ukaže poštovanje, da se uvažava njegov položaj i da mu se, kako mu dolikuje, ukažu sve počasti. I Allahove riječi: "O vi koji vjerujete, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa" (El-Hudžurat, 2). Nije dozvoljeno da se diže glas iznad Vjerovjesnikovog glasa za njegova života, kao što nije dozvoljeno da naša razmišljanja i mišljenja budu nadređena njegovom sunnetu, niti dok je bio živ, niti nakon što je preselio sa ovog svijeta na drugi svijet. I Allahove riječi: "Pravi vjernici samo su oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom važnom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju" (En-Nur, 62). Ako od ashaba, drugova Poslanika, jedan od njih nije mogao izaći obaviti nuždu osim sa dozvolom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta onda reći za izlazak van granica njegovog sunneta i šerijata?!

Način na koji su ashabi poštovali i uvažavali Poslanika

Razmislimo o ovom čudnovatom primjeru poštovanja i uvažavanja ashaba prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Urva b. Mesud es-Sekafi, radijallahu anhu, nakon susreta i pregovora sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na Hudejbiji, kada se vratio, rekao je Kurejšijama: "Narode, tako mi Allaha, bio sam u delegaciji kod vladara: bio sam u delegaciji kod bizantijskog, perzijskog i abesinijskog vladara. Tako mi Allaha, nikada nisam vidio nijednog vladara da ga njegovi drugovi poštuju onoliko koliko Muhammedovi drugovi poštuju Muhammeda. Tako mi Allaha, kada god bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pljunuo, ta pljuvačka bi završila na ruci nekog od njegovih drugova, nakon čega bi njome potro svoje lice i svoju kožu. Kada god bi im nešto naredio, natjecali su se ko će prije izvršiti njegovu zapovijest. Kada bi uzimao abdest, oni bi se skoro potukli trudeći se da uhvate nešto od vode s kojom je uzimao abdest. Kada govori, oni pred njim spuste svoje glasove, a iz poštovanja prema njemu, ne gledaju ga dugo niti mu upućuju oštre poglede." (Sahihul-Buhari, 2731)

Najvažniji pokazatelji poštovanja

• Izdvajanje Allaha Jedinog u obožavanju i ibadetu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najpredaniji od ljudi u potpunom ispovijedanju tevhida -- jednoće Allaha u gospodarenju, Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima i obožavanju, usmjeravajući sve ibadete samo Njemu Uzvišenom. Ko istinski poštuje i uvažava Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno je da, poput njega, potpuno ispovijeda tevhid, a ne da radi suprotno tome.

• Izdvajanje samo Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u slijeđenju i uzimanju samo njega za sudiju u svim pitanjima vjere, temeljima i njenim ograncima.

• Poštovanje, uvažavanje i veličanje njegovog sunneta -- prakse. A to se iskazuje kroz nastojanje i trud da se sunnet nauči, radovanje kad se čuje hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomno slušajući njegova značenja i poruke. Lijepo je to objasnio Hammad b. Zejd, rahimehullah, komentarišući Allahove riječi: "...ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa" (El-Hudžurat, 2): "Smatram da je dizanje glasa iznad Vjerovjesnikovog glasa nakon njegove smrti isto kao i dizanje glasa iznad njegovog za njegovog života. Ako se čitaju njegovi hadisi, obaveza ti je da šutiš i pomno slušaš, kao što šutiš i pomno slušaš Kur'an." (Herevi, Zemmul-kelami ve ehlihi)

• Odbrana Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zaštita njegove časti.

• Dostavljanje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta ljudima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Neka Allah podari udoban život onome ko od nas nešto čuje, shvati to i prenese onako kako je čuo. A možda onaj kome se prenese bolje shvata od onoga koji izravno čuje." (Sunenut-Tirmizi, 2657, hadis je vjerodostojan.)

U ovom kontekstu prelijepe su riječi imama Ibn Kajjima, rahimehullah: "Prenošenje i dostavljanje sunneta ummetu vrednije je od odapinjanja strijela prema neprijatelju, jer je ovo drugo u stanju činiti mnogo ljudi, dok širenje sunneta nisu u stanju osim 'nasljednici poslanika -- ulema' i njihovi nasljednici (učenici) kroz generacije. Molim Allaha, Njegovom Darežljivosti i Plemenitosti, da nas učini od takvih." (Ibn Kajjim, Dželaul-efham)

Greške u razumijevanju poštovanja i veličanja

Važno je napomenuti da se u ispravno poštovanje i veličanje Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ne ubraja njegovo uzdizanje iznad stepena na koji ga je uzdigao Uzvišeni Allah. Naš vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov je rob, a ne onaj koji se obožava, i on je vjerovjesnik koji se ne utjeruje u laž, nego mu se pokorava i slijedi. Pretjerao je u pogledu Poslanika onaj koji mu je pripisao atribute rububijeta -- gospodarstva, ili pripisao mu nešto od prava Allaha u pogledu uluhijeta -- obožavanja. Takav odnos prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije ispravno poštovanje, veličanje i hvaljenje, nego je to kontradiktorno i proturječi tome te predstavlja suprotstavljanje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, općenito je zabranjivao pretjerivanje, a posebno je upozorio na pretjerivanje u pogledu njega samog, rekavši: "Nemojte me uzdizati kao što su kršćani uzdizali sina Merjemina. Ja sam samo Njegov rob, pa recite: 'Allahov rob i Njegov poslanik'" (Sahihul-Buhari, 3445). Dakle, kakvo je to poštovanje i veličanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ne uzimaju se njegove riječi u obzir, i ne postupa se po onome što je on radio, niti se zadovoljno njegovom presudom?! Onaj ko je razlučio između dva prava: Allahovog prava, a to je da je Allahovo pravo da bude obožavan samo On, Jedini, i Poslanikovog prava, a to je da je on Allahov rob i poslanik, takav je darovan velikim dobrom. Jer, onaj ko nije razlučio i pomiješa ova prava i ono što iz njih proizlazi, takav je na rubu propasti.

Nastavit će se, inšallah.

(Izvor: El-Musaffa min hukukil-Mustafa)

Autor: Dr. Salih b. Abdulaziz Sindi, hafizehullah