Menu

“Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli”

Tema HadisČitanje 11 minuta

Aiša, radijallahu anha, kazuje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili, to su spomenuli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: “Upitajte ga zbog čega to čini.” Oni su ga upitali, a on je odgovorio: “U toj suri spomenuta su svojstva Milostivog i zato volim da je učim.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to je rekao: “Recite mu da i njega Uzvišeni Allah voli.” (Hadis bilježe: Buhari, br. 7375; Muslim, br. 813; Nesai, br. 993; Bejheki, Šuabul-iman, br. 2539; Ebu Avane, Musned, br. 3950; Ebu Nuajm, Mustahredž, br. 1841, i dr.)


Prenosilac hadisa

Aiša bint Ebu Bekr et-Temimijja, majka vjernika, imala je nadimak Ummu Abdullah, koji je dobila po imenu sestrinog sina Abdullaha b. Zubejra, radijallahu anhum.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se njome po zapovijedi Uzvišenog Allaha. Aiša, radijallahu anha, bila je jedina Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, supruga koja se ranije nije udavala, odnosno koja je bila djevojka kada je stupila u brak s njim.

Od svih žena, nakon Hatidže, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše ju je volio. Prenosi se da je Amr b. As, radijallahu anhu, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ti je najdraži od svih ljudi?”, pa je ogdovorio: “Aiša!” Amr je opet upitao: “A od muškaraca?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Njen otac.”

Džibril joj je nazivao selam preko Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ona mu je uzvraćala na selam. Povodom nje objavljeni su mnogi kur’anski ajeti, od kojih je i ajet o propisu tejemuma.

Aiša je bila veliki poznavalac islamskog prava. Imam Mesruk, rahimehullahu teala, kaže: “Viđao sam stare ashabe Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kako pitaju Aišu o nasljednom pravu.” Kaže Ebu Musa, radijallahu anhu: “Nije nam (ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) nijedan hadis bio nejasan a da nismo kod Aiše našli odgovor za njega.” Urva b. Zubejr kaže: “Nisam vidio učenijeg u fikhu niti u medicini niti u pjesništvu od Aiše.” Kaže imam Zuhri: “Kada bi se sakupilo znanje Aiše i uporedilo sa znanjem ostalih supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te znanjem svih ostalih žena, znanje Aiše bi bilo veće.”

Također je bila mnogo darežljiva. Jednom prilikom dobila je poklone u zlatu i draguljima u vrijednosti od 100.000 dirhema pa ih je sve podijelila među svim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, ženama. Sestrić Ibn Zubejr poslao joj je 200.000 dirhema u danu kada je postila pa ih je sve podijelila i sebi nije ostavila nijedan dirhem da kupi šta za iftar. Drugi sestrić Urva b. Zubejr rekao je: “Vidio sam Aišu kako dijeli 70.000 dirhema, a ogrtač joj je bio sav u zakrpama.”

Prenose da je znala dugo postiti. Ne bi prekidala post osim za vrijeme Kurbanskog i Ramazanskog bajrama. Njena najveća odlika jeste što je bila supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i što je s njim provela njegove zadnje trenutke života na ovome svijetu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro je u danu koji je provodio kod nje, u njenoj kući, na njenim grudima. Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenijela je 2.210 hadisa. Na ahiret je preselila 58. h. g., a dženazu joj je klanjao Ebu Hurejra, radijallahu anhu, Allah da bude zadovoljan njom. (Ibn Hadžer, Tehzibut-tehzib)

Tema hadisa

Hadis Aiše, radijallahu anha, govori o temi i vrijednosti sure El-Ihlas. Sura El-Ihlas govori samo o Uzvišenom Allahu, potvrđuje Njegovu jednoću i negira Mu bilo kakvog sudruga, ukazuje na to da Mu niko nije ravan ni sličan.

Pojašnjenje riječi u hadisu

● “izvidnica” – tj. skupina ratnika koja minimalno može imati pet boraca, a maksimalno 400 boraca. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Tenbihul-efham šerh Umdetil-ahkam)

● “poslao jednog čovjeka” – kaže da je to bio čovjek po imenu Kulsum b. Zehdem ili Kerz b. Zehdem. (Ibn Hadžer el-Askalani, Fethul-Bari Šerh Sahihil-Buhari)

● “završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad” – tj. ili bi svaki rekat, nakon što bi proučio Fatihu i neku suru na njemu, na kraju svoje učenje završio surom Kul huvallahu ehad ili bi zadnji rekat na kojem bi učio završio surom Kul huvallahu ehad.

Komentar hadisa

Ashabi, drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izašli su u jednu izvidnicu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odabrao im je za vođu najboljeg od njih, koji ih je predvodio u izvidnici, kao što ih je predvodio i u obaveznim namazima, klanjao im kao imam. Kada god bi im imamio, svoje učenje Kur’ana u namazu na svakom rekatu ili na kraju završao bi surom El-Ihlas, tj. Kul huvallahu ehad. Njegovi drugovi time su bili zbunjeni, zašto to čini kada njihov glavni vođa, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada to nije radio.

Kada su se vratili u Medinu, upitali su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selle, o postupku svog vođe. Čudno im je bilo zašto to njihov vođa radi kada Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije radio, a opet, on im ga je postavio za nadređenog. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je da njega upitaju zašto tako postupa, zašto na svakom rekatu, kada završi sa učenjem Kur’ana, uči suru El-Ihlas.

Kada su ga upitali, on ih je obavijestio da ovu suru uči na svakom rekatu zato što je mnogo voli, a pojasnio im je i zašto je tako mnogo voli: rekao im je da ova sura sadrži govor samo o svojstvima Svemilosnog Allaha i ne govori ni o čemu drugom.

Kada su te njegove riječi prenesene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je njegovim saborcima da ga obraduju da i Uzvišeni Allah njega voli.

Poruke, poruke i propisi hadisa

● Neophodno je da svaka skupina muslimana koja je zadužena određenim značajnim poslom ima svoga vođu. (Selim b. Id el-Hilali, Behdžetun-Nazirin šerh Rijadus-Salihin)

● Vođa svake skupine muslimana mora da bude najbolji među njima, i u vjerskim pitanjima i u dunjalučkim pitanjima koja treba riješiti ta skupina. (Abdullah Bessam, Tejsirul-Allam šerh Umdetil-Ahkam)

● Najveće pravo na imamet u namazu ima onaj koji ima ovlast nad skupinom ljudi. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Tenbihul-efham šerh Umdetil-ahkam)

● Podređenima nije dozvoljeno da se suprotstavljaju svom vođi sve dok kod njega ne primijete jasan grijeh, jer suprotstavljanje nadređenima dovodi do podjele među muslimanima i njihovog slabljenja.

● O čudnim postupcima vođe može se pričati samo većem vođi od njega, tj. glavnom vođi.

● Ashabi su pitali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o svemu što im je bilo čudno. Nisu ostavljali u sebi niti su između sebe to prepričavali i širili.

● Hadis time jasno ukazuje na obaveznost vraćanja učenim ljudima u onome što se ne poznaje. (Sa’d b. Nasir eš-Šesri, Šerh Umdetil-Ahkam)

● Neophodno je prvo dobro provjeriti vijesti prije nego što se donese sud o njima. (Muhammed b. Salih el-Usejmin, Tenbihul-efham šerh Umdetil-ahkam)

● U hadisu se potvrđuju svojstva Uzvišenog Allaha. On, Svevišnji, ima uzvišena svojstva, kojih je dostojan jedino On.

● Sura El-Ihlas ima značenje iskrenosti, tj. podstiče na iskren odnos prema Uzvišenom Allahu zbog Njegovih svojstava; ili ima značenje čistoće, tj. ona govori samo o Uzvišenom Allahu.

● U ovom hadisu potvrđuju se Allahova lijepa imena El-Ehad i Es-Samed.

● Uzvišeni Allah daleko je od toga da ima dijete ili suprugu.

● Allah je oduvijek i zauvijek, On je Prvi i prije Njega nije bilo nikoga i On je Posljednji i nakon Njega nema nikoga; nije rođen niti je rodio pa da Ga neko naslijedi.

● Uzvišeni Allah daleko od onoga što Mu ljudi pripisuju. Njemu niko nije sličan ni po Njegovom Biću, niti Njegovim radnjama, a ni imenima i svojstvima.

● Hadis potvrđuje Allahovu ljubavm at aljubav je onakva kako samo Njemu dolikuje. On voli Svoje dobre bogobojazne robove vjernike.

● Hadis nam pojašnjava vrijednost sure El-Ihlas, jer ona potvrđuje Allahovu potpunost u svemu, te Mu negira bilo kakvu manjkavost. (Muhammed b. Salih el-Usejmin)

● Također, hadis pojašnjava da kako budemo radili, tako ćemo i zaraditi. Onaj koji se bude približavao Uzvišenom Allahu djelima koja On voli, i njega će zavoljeti Allah. Onaj ko bude volio Allaha, i Allah će voljeti njega. (Ismail el-Ensari, El-Ilmam bi Šerh Umdetil-Ahkam)

● Ništa od dobrih djela ne treba potcjenjivati. Ima djela koja vjernika mogu uzdignuti na najviše položaje kod Uzvišenog Allaha a da ih drugi ljudi smatraju malim i neprimjetnim.

● Hadis pojašnjava da je dozvoljeno učiti kratke sure u namazima. (Selim Hilali, Zubdetul-efham bi fevaidi Umdetil-Ahkam)

● Hadis pojašnjava da je dozvoljeno učiti dvije i više sura na jednom rekatu, kao što je dozvoljeno ponavljati istu suru u namazu na oba rekata jer je sve to Allahova knjiga. Ovo je dozvoljeno, ali nije sunnet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je odobrio ali on nije tako učio u svojim namazima. (Abdulaziz b. Baz, El-Ifham fi Šerhi Umdetil-Ahkam)

● Iz hadisa se zaključuje da mudžtehid, ukoliko pogriješi, ima opravdanje. (Abdurrahman b. Nasir es-Sa’di, Šerh Umdetil-Ahkam)

● Hadis ukazuje na to da redoslijed sura prilikom njihova učenja u namazu nije obavezan, tako da se može učiti sura En-Nas na prvom rekatu, a sura El-Felek na drugom rekatu. (Sa’d b. Nasir eš-Šesri, Šerh Umdetil-Ahkam)

● Hadis je dokaz da se jedan dio Kur’ana može više učiti od drugog i to ne znači da se taj drugi dio, koji se manje uči, zapostavlja ili omalovažava. (Ismail el-Ensari, El-Ilmam bi Šerh Umdetil-Ahkam)

● Hadis pojašnjava da vjernici, sljedbenici imana, vole svojstva Svemilosnog, stoga i vole da uče o svojstvima Uzvišenog Allaha, što je itekako propisano. (Sa’d b. Nasir eš-Šesri, Šerh Umdetil-Ahkam)