Menu

Smrt Sa‘da b. Muaza

Pripremio Abdullah Nasup
Tema SiraČitanje 12 minuta

“Allahov Poslaniče, nikada nismo nosili mejjita lakšeg od Sa‘da!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “A kako i ne bi bio lahak kada je sišlo toliko i toliko meleka, koji nikada do danas nisu sišli na Zemlju, i nosili su ga sa vama!” (Tirmizi, Sunen, br. 3938, a hadis je sahih. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje) U predaji koju bilježi Nesai od Ibn Omera, radijallahu anhuma, navodi se broj meleka koji su prisustvovali Sa‘dovoj dženazi: Govoreći o Sa‘du, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ovo je dobri rob radi kojeg se potresao Arš i njegovoj dženazi prisustvovalo je 70.000 meleka, koji nikada prije nisu sišli na Zemlju, i stisnut je jednim stiskom u kaburu, a zatim je pušten.” (Nesai, Sunen, a sened hadisa je sahih)


Sa‘d b. Muaz, radijallahu anhu, primio je islam posredstvom Musaba b. Umejra, prvog muslimana koji je poslan u službenu da‘vetsku misiju. Esad b. Zurara, Sa‘dov rođak, doveo je Musaba u naselje plemena Benu Abdulešhel da ih poziva u islam. Čuvši to, Sa‘d je poslao Usejda b. Hudajra, radijallahu anhu, da ih otjera. Pošto ovaj nije obavio posao, Sa‘d je otišao da ih lično otjera, ali je Allah htio da to bude uzrok njegovog primanja islama. Esad je napomenuo Musabu da je Sa‘d najugledniji među poglavarima svoga plemena i, vidjevši ga kako dolazi, kazao je Musabu: “Ako on primi islam, cijelo pleme će se povesti za njim.” Čim im je prišao, Sa‘d ih je počeo vrijeđati i napadati što ih uznemirava svojim misionarstvom u njihovom naselju. Unatoč tome, Musab je ostao pribran te je predložio Sa‘du: “Hoćeš li sjesti i poslušati nas? Ako ti se svidi, prihvati, a ako ti se ne svidi, nećemo te uznemiravati!” “Pošteno!”, reče Sa‘d, zabode svoje koplje u zemlju i sjede. Musab mu je izložio principe islama i proučio odlomak iz Kur’ana. Musab i Esad kasnije su pričali: “Tako nam Allaha, nije ni progovorio a već smo po blještavilu i blaženstvu njegovog lica znali da će primiti islam.” Sa‘d ih je upitao: “Šta treba da uradi onaj ko želi primiti ovu vjeru?” Njih dvojica rekoše mu: “Okupaj se, očisti odjeću, izgovori šehadet istine, a zatim klanjaj.” Sa‘d je otišao, okupao se, očistio odjeću, izgovorio riječi istine i klanjao dva rekata.

Pleme Benu Abdulešhel prima islam posredstvom Sa‘da b. Muaza

Nakon toga, u društvu s Usejdom b. Hudajrom, otišao je na mjesto gdje se okupljao njegov narod. Kad su ga njegovi sunarodnjaci vidjeli, rekoše: “Kunemo se Allahom da Sa‘d dolazi drugačiji nego što je otišao.” Kad im je prišao, Sa‘d ih upita: “Šta mislite o meni?” “Ti si naš poglavar i najpametniji si među nama”, odgovoriše mu. Sa‘d reče: “Zabranjujem i muškarcima i ženama da razgovaraju sa mnom sve dok ne povjeruju u Allaha i Njegovog Poslanika!” Do noći nije bilo ni muškarca ni žene u plemenu Abdulešhel a da nisu primili islam. (Sallabi, Život i djelo posljednjeg Vjerovjesnika)

Ranjavanje u Bitki na hendeku

Nakon primanja islama, Sa‘d, radijallahu anhu, postao je jedna od najaktivnijih i najznačajnijih ličnosti muslimanske zajednice u Medini. U Bitki na hendeku ranjen je tokom jednog okršaja između dvije strane koje su se strijelama i kopljima gađale preko kanala. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da ga smjeste u šator-bolnicu koju je postavio unutar svoga mesdžida. To je naredio kako bi ga stalno mogao obilaziti.

Sa‘d upućuje Allahu dovu da mu otvori ranu i usmrti ga

Allah mu je uslišao dovu: “Allahu moj, Ti znaš da mi je najdraže voditi džihad na Tvome putu protiv naroda koji je porekao i protjerao Tvoga Poslanika! Allahu moj, ako će još biti rata protiv Kurejšija, ostavi me u životu da u Tvoje ime vodim džihad protiv njih.” Allah mu je uslišao ovu dovu i njegova je rana počela zacjeljivati. A kada se desila Bitka protiv Benu Kurejza, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je da upravo on, Sa‘d b. Muaz, presudi ovome plemenu, a on je presudio po pravdi, ne bojeći se, radi Allaha, ničijeg prijekora i pokazujući da je njegovo srce potpuno predano Allahu. Nakon što je donio presudu plemenu Benu Kurejza, Sa‘d je ponovo digao svoje ruke i rekao: “Allahu moj, ako je tačno kao što mislim, da nas Kurejšije i mnogobošci neće više napadati, otvori moju ranu i podari da od nje umrem!” Nakon okončanja džihada, ispunjenja zadaće u predvođenju svoga plemena u borbi protiv svih neprijatelja, prestanka ratnih dejstava između Kurejšija i muslimana, i izricanja presude Benu Kurejzi kojom je (ovo pleme kažnjeno za izdaju i neprijateljstvo), i nakon što je ugledao plodove islama, Sa‘d b. Muaz nije mnogo žudio za životom. Jer, nema ljepšeg ploda od šehidske smrti, stoga je dovio: “Otvori moju ranu i podari da od nje umrem!” Njegove nade su se obistinile: presudio je plemenu Benu Kurejza i svjedočio smaknuću dojučerašnjih saveznika, a današnjih neprijatelja, i njegova se rana otvorila. Kada mu se otvorila rana, njegov narod ga je prenio u naselje Benu Ešhela. (Sallabi, Život i djelo posljednjeg Vjerovjesnika)

“Svaka narikača pretjeruje, osim Sa‘dove majke”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio se tamo, a ashabi su ga slijedili. Išao je vrlo brzo tako da su im se potrgali kaiši na sandalama i popadali plaštovi s ramena, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Bojim se da nas ne preteknu meleki i ogasule ga, kao što su ogasulili Hanzalu.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stigao u Sa‘dovu kuću, već su ga gasulili, a njegova je majka plakala i izgovarala stihove: “Jadna majka Sa‘dova što izgubi sina, čestita i plemenita!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svaka narikača pretjeruje, osim Sa‘dove majke.” (Ibn Sa‘d, Et-Tabekat, sened hadisa je hasen. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje)

Meleki učestvuju u nošenju Sa‘dovog tabuta

Potom je naredio da ga iznesu, a ljudi su govorili: “Allahov Poslaniče, nikada nismo nosili mejjita lakšeg od Sa‘da!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “A kako i ne bi bio lahak kada je sišlo toliko i toliko meleka, koji nikada do danas nisu sišli na Zemlju, i nosili su ga sa vama!” (Tirmizi, Sunen, br. 3938, a hadis je sahih. Vidjeti: Sahihus-siretin-Nebevijje) U predaji koju bilježi Nesai od Ibn Omera, radijallahu anhuma, navodi se broj meleka koji su prisustvovali Sa‘dovoj dženazi: Govoreći o Sa‘du, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ovo je dobri rob radi kojeg se potresao Arš i njegovoj dženazi prisustvovalo je 70.000 meleka, koji nikada prije nisu sišli na Zemlju, i stisnut je jednim stiskom u kaburu, a zatim je pušten.” (Nesai, Sunen, a sened hadisa je sahih) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oprostio se od Sa‘da, kao što prenosi Abdullah b. Šeddad, radijallahu anhu, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je kod Sa‘da tužnog srca i rekao: ‘Allah te nagradio svakim dobrom, tebe koji si bio dostojan vođa svoga naroda. Ispunio si ono što si obećao i Allah će tebi ispuniti ono što ti je obećao.’” (Bilježi ga Ibn Sa‘d, Et-Tabekat, a prenosioci su povjerljivi. Vidjeti: dr. Ibrahim el-Ali, Sahihus-siretin-Nebevijje)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje Sa‘da po dobru

Nakon njegove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je hvalio ovog dobrog roba pred ashabima da bi ljudi znali njegovu vrijednost i poveli se za njegovim dobrim djelima. Tako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zbog smrti Sa‘da b. Muaza zatresao se Arš Svemilosnoga.” (Buhari, Sahih, br. 3803, i Muslim, Sahih, br. 2466) U drugom hadisu Berra b. Azib, radijallahu anhu, rekao je: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, poklonjen je ogrtač od svile koji su ashabi počeli opipavati i diviti se njegovoj mehkoći, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Čudite se kako je ovo mehko? Zaista su maramice Sa‘da b. Muaza u Džennetu bolje i mekše od ovoga!’” (Buhari, Sahih, br. 3248, i Muslim, Sahih, br. 2469; dr. Ibrahim el-Ali, Sahihus-siretin-Nebevijje)

Da se iko može spasiti kaburskog stiska, spasio bi se Sa‘d b. Muaz

Unatoč svim ovim vrlinama i vrijednim djelima koja je učinio služeći Allahovu vjeru, ipak je doživio stisak kabura. Kada su došli do Sa‘dovog kabura, u kabur su sišla četverica: Haris b. Evs, Usejd b. Hudajr, Ebu Naila Selkan i Seleme b. Selame b. Vakš, radijallahu anhum, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stajao je iznad. Kada je Sa‘d, radijallahu anhu, spušten u kabur, Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, lice se promijenilo i tri puta je izgovorio: “Subhanallah!”, pa su to izgovorili i ostali ashabi, a mezari u Bekiji su se zatresli. Potom je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio tri puta: “Allahu ekber!”, pa su to izgovorili i ostali muslimani. Pitali su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o razlozima što je to rekao, a on je kazao: “Oko vašeg brata bio se suzio kabur i stisnuo ga jednim stiskom; da se neko može spasiti od njega, on bi se spasio! A potom ga je Allah izbavio!” (Ahmed Musned, 6/141, prema: Et-Terbijetul-kijadijje)

Pouke, poruke i propisi

●  Važnost mudrog i razboritog vođe. Razuman i mudar poglavar vodi svoje sljedbenike u ono što je dobro i usmjerava ih ka Uputi. Ovaj ashab umro je u punoj mladalačkoj snazi, u dobi od trideset i sedam godina. Svoj narod poveo je u islam kada je imao trideset godina, a njihov prvak i vođa bio je od svojih ranih dvadesetih godina. Inače, čovjekova skrivena energija i potencijali doživljavaju svoj vrhunac u četrdesetoj godini, koja je godina ulaska u zrelo doba. Allah je rekao: “A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! A njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kada dostigne zrelost svoju i četrdeset godina, on rekne: ‘Gospodaru moj, uputi me da Ti budem zahvalan na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da radim dobro kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman predan Tebi.’”

●  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao mu je počast kada je došao da presudi plemenu Benu Kurejza, time što je rekao ensarijama: “Ustanite prema svome gospodinu.” (Buhari, Sahih, br. 6262) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je Sa‘da, radijallahu anhu, gospodinom i naredio ashabima da ustanu pred njim, iz počasti i poštovanja prema njemu.

●  Sa‘d, radijallahu anhu, bio je jedan od onih kojima je Allah, dželle šanuhu, uslišavao dove.

●  Sa‘d, radijallahu anhu, bio je ugledan i na Zemlji i na nebesima, što potvrđuju predaje o različitim vrlinama i odlikama koje mu je Allah, dželle šanuhu, podario.

●  Allahove nagrade na onom svijetu bolje su od ovosvjetskih blagodati i višestruko vrednije.