Menu

Tefsir sure En-Nas

Tema Kur'anČitanje 10 minuta

(1) Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

(2) Vladara ljudi,

(3) Boga ljudi,

(4) od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije,

(5) koji zle misli unosi u srca ljudi

(6) od džina i od ljudi.”

 

Opće informacije o suri

Sura En-Nas zadnja je sura u Kur’anu, 114. sura. Sastoji se iz 6 ajeta, 20 riječi i 99 harfova. (Tefsir Hazin, 7/325)

Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju riječju kul – reci.

Naziva se En-Nas po istoimenoj riječi en-nas koja se spominje na pet mjesta u ovoj suri.

Komentatori Kur’ana razilaze se u pogledu toga da je li sura En-Nas mekanska ili medinska sura.

Sura En-Nas govori o načinu utjecanja Uzvišenom Allahu od zla džina i ljudi, a naročito ljudi, i pojašnjava kako je srce čovjekova najveća briga na dunjaluku, da ga čuva i donese čistog pred Uzvišenog Allaha.


Povezanost sure En-Nas sa surom El-Fatiha

Kur’an počinje surom El-Fatiha, koja sadrži hvalu Allaha, priznavanje da smo Njegovi robovi i da samo pomoć od Njega tražimo, a završava surom En-Nas koja nas također podstiče da Allaha priznamo za našega Gospodara i jedinog Istinskog Boga kojeg obožavamo, podstiče nas, kao i sura El-Fatiha, da tražimo pomoć samo od Njega i da pribjegavamo samo Njemu, kod Njega tražimo utočište od Iblisovog zla i zla njegovih pomoćnika, od džina i ljudi.

Vrijednosti sure

O vrijednosti sure En-Nas, izrečeni su mnogobrojni hadisi, a neki od njih jesu sljedeći:

● Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Zar nisi čuo ajete koji su objavljeni ove noći, a prije kojih nikada ništa ni slično nije objavljeno? To su: Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” (Muslim)

● Imam Ahmed sa svojim lancem prenosilaca bilježi od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Ukajbe, hoćeš li da te poučim dvjema najboljim surama koje su ljudi ikada učili?” Rekao sam: “Svakako, Allahov Poslaniče!” Proučio mi je: “Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” Zatim je proučen ikamet za namaz pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pristupio namazu i ove dvije sure proučio na njemu. Nakon toga prošao je pored mene i rekao mi: “Šta kažeš, o Ukajbe? Uči ih kada god hoćeš leći i ustati.” (El-Musned)

U verziji koju bilježi Nesai navodi se da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, još rekao: “Niko ništa nije tražio niti se utjecao kao što je to činio s njima.” (Nesai)

● Prenosi se od Ibn Abisa el-Džuhenija, radijallahu anhu, da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Hoćeš li da te obavijestim o najboljem čime traže zaštitu oni koji hoće da je postignu?” “Svakako, Allahov Poslaniče”, rekao je Ibn Abis, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kul euzu bi Rabbil-felek i Kul euzu bi Rabbin-nas.” (Nesai)

● Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, utjecao se od džinskih očiju, a zatim od ljudskih očiju, pa kada su spuštene el-muavizetejn (sure El-Felek i En-Nas), prihvatio se njih, a ostavio je sve mimo toga.” (Ibn Madža)

Komentar sure

(1) Kul – Reci

: Reci svojim srcem i jezikom, priznaj i budi ubijeđen u to što govoriš jer ova sura ujedno je i kur’anska dova, a svaka dova, da bi bila primljena, mora biti proučena iz srca. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Znajte da Allah ne prima dovu koju prouči onaj čije je srce nemarno prema toj dovi.” (Tirmizi, br. 3479. Hadis je hasen)

Euzu – Utječem se

: tražim utočište i zaštitu, pribjegavam i štitim se.

bi Rabbin-nas

: Gospodara ljudi, Onoga koji je stvorio ljude, koji vlada njima, upravlja njima i opskrbljuje ih, Onoga koji odgaja ljude Svojim blagodatima pa ih putem tih blagodati poziva na dobro i odvraća od zla.

Gospodara ljudi

– zašto se samo spominju ljudi, kada je Allah Gospodar svega:

● da se ukaže na vrijednost ljudskog roda – čovjeka kod Allaha;

● zato što je Kur’an objavljen ponajviše ljudima i ovim ajetom se i obraća ljudima;

● zato što je ova sura objavljena za zaštitu ljudi od džina, ali i od ljudi.

Dakle: Kažem, priznajem, ubijeđen sam da se sam ne mogu zaštititi, već zaštitu od džina i ljudi tražim kod Allaha, Onoga koji nas je sve stvorio, svima nama vlada i sve nas opskrbljuje i održava. Ovo je Gospodar objavio meni i traži od mene da to kažem i ja to kažem svojim srcem, a budući da je ovo dova, te riječi prati i moje srce, jer dova proučena iz nemarnog srca se ne prima, a meni je potrebna zaštita.

(2) Vladaru ljudi:

Nakon općenitog spomena gospodarstva, spominje se jedno Njegovo svojstvo, svojstvo vladanja. Kada se nakon općenitog spomena navede nešto posebno, onda se želi ukazati na to posebno. Pa tako tražimo zaštitu kod Allaha koji je El-Melik / Vladar svih ljudi, molimo Ga da ne dozvoli drugima da nam naude, da ih drži u Svojoj vlasti, da ih ne pušta na nas.

(3) Jedinog Istinskog Boga svih ljudi:

Tražim zaštitu kod Onoga kojeg trebaju obožavati svi ljudi, tj. činiti Mu ibadet, činiti dobra djela, ostaviti se loših, pokoravati Mu se i ne griješiti prema Njemu. Njemu se trebaju okrenuti svi pa i zli ljudi i nepokorni džini. On je zabranio zlo, zabranio nasilje, zabranio nanošenje štete, zabranio ubistvo i time Ga trebaju obožavati svi ljudi. A i mi koji tražimo zaštitu i utočište kod Njega i mi Ga iskreno trebamo obožavati, kako bi nas On i štitio, trebamo Mu biti zahvalni.

(4) od zla vesvesa:

tj. šejtana koji mnogo ubacuje vesvese, sumnje, nejasnoće, ružne i zle misli, nagovara na zlo i grijeh.

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “Šejtan nadzire čovjekovo srce (čuči), pa ukoliko čovjek zaboravi i nemaran bude, šejtan mu ubacuje vesvese, a kada se čovjek sjeti Allaha, šejtan se povlači.”

Napasnik – onaj koji se povlači.

Hannas je šejtan koji:

● napada čovjeka i ubacuje mu zle misli sve dok je čovjek daleko od spominjanja Allaha, ali kada Ga spomene, šejtan se povlači, o čemu Allah govori: “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati (Ez-Zuhruf, 36); “On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju” (En-Nahl, 99). Zato se u ovoj suri ukazuje na važnost čestog spominajnja Allaha i to po Njegovim sveobuhvatnim svojstvima;

● napada čovjeka, navodi ga na grijehe, pa kada ga navede na najveće grijehe, onda ga ostavlja i povlači se, odlazi drugome, kako kaže Uzvišeni: “Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: ‘Budi nevjernik!’, pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ‘Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!’” (El-Hašr, 16)

(4) Od onoga koji mnogo ubacuje vesvese u prsa (srce) ljudi:

U ovoj suri traži se samo zaštita od jednog – od vesvesa, zlih misli džina i ljudi, dok se u suri El-Felek traži zaštita od četvero: od svakog zla, od zla mrkle noći, od zla sihirbaza i zla zavidnika.

Ovdje se traži zaštita od jednog, međutim ovo je najpotrebnija zaštita jer je ovdje centar, cilj napada čovjekovo srce koje, ukoliko se upropasti, čovjek je bez sumnje osuđen na propast

(5) od džina i ljudi:

Tj. kao što džini mogu ubacivati zle misli u čovjekovo srce, tako isto mogu i ljudi; ljudski šejtani zlo uljepšavaju slatkim riječima, a dobro opisuju zlim i pogubnim. Čak je štetnost koju zao čovjek ostavlja na čovjeka veća od štetnosti zlog džina na čovjeka! Jer zli džin, kada se zatraži zaštita od Allaha i spomene Allahovo ime, bježi, udaljava se od čovjeka, dok zli čovjek neće se tako lahko udaljiti. Stoga se u suri zaštita i traži od Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Istinskog Boga ljudi.

Poruke i pouke sure En-Nas

● U ovoj suri potvrđuje se da je Allah Istinski Gospodar svega i Vladar svega.

● Potvrđuje se da je jedini On Istinski Bog.

● Ukazuje se na obaveznost pribjegavanja Uzvišenom Allahu i traženja utočišta kod Njega od šejtana i njegovih pomagača, džinskih i ljudskih.

● Ukazuje se na obaveznost hvaljenja Uzvišenog Allaha, spominjanja Njega po Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima koja samo Njemu dolikuju, prije negoli se za nešto zamoli.

● Ko se želi zaštititi od šejtana, taj mora mnogo spominjati Uzvišenog Allaha.

● Kome šejtan ubaci vesvese, neka spomene Allaha i zatraži zaštitu od Njega, a ne da proklinje šejtana, jer to samo snaži šejtana.

● U ajetima se nalazi podsticaj da vodimo brigu o našem srcu jer od njega sve ovisi. Moramo ga čuvati od šejtana, a najbolji način jeste da često Allaha spominjemo.

● Upozorenje na šejtanske stope, da će onaj ko mu se bude odazivao na kraju biti odveden do kraja i ostavljen od šejtana.

● Sličan je slučaj i sa lošim društvom koje zlo uljepšava, a od dobra odvraća, ko mu se prepusti, ono će ga odvesti na stranputicu i na kraju ga ostaviti.

● Često učimo sure El-Felek i En-Nas, kada liježemo, kada ustajemo, nakon namaza, to su najbolji ajeti kojima se čovjek štiti.