Menu

Vjerovanje u meleke

Tema AkidaČitanje 16 minuta

Vjerovanje u meleke jedan je od temelja islamskog vjerovanja. Čovjekovo vjerovanje ne može biti potpuno i ispravno bez ovog temelja. Meleki spadaju u nevidljivi svijet – gajb, a Allah je pohvalio one koji u Njega vjeruju potvrđujući ono o čemu su ih Allah i Njegov Poslanik obavijestili.

Meleki su svijet različit od svijeta ljudi i džina. To je plemeniti svijet, u potpunosti čist i nepatvoren. Meleki su časni i bogobojazni, obožavaju Allaha istinskim ibadetom.

Riječ “melek” u arapskom jeziku potječe od korijena riječi “eleke”, “el-meleeketu” i “el-meleku”, što bi značilo poslanica. Otuda je izvedena riječ “el-melaik”, jer su oni Allahovi izaslanici. (Dr. Sulejman el-Eškar, Svijet časnih meleka)


Oni su dio nevidljivog svijeta. Nisu dostupni ljudskim čulima na ovome svijetu osim onome koga Allah izuzme pa mu omogući da ih vidi, kao što je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila, alejhis-selam, u njegovom prirodnom liku. Ljudi će ih moći vidjeti na ahiretu. Rekao je Uzvišeni Allah: “Onoga dana kada ugledaju meleke grešnici se neće radovati i uzviknut će: ‘Sačuvaj nas Bož‍e!’” (El-Furkan, 22); “I meleki će im ulaziti na svaka vrata” (Er-Ra’d, 23).

Obično se o melekima u islamskom vjerovanju govori u tri konteksta: njihov odnos prema Bogu, kosmosu i čovjeku. Uzvišeni Allah, iz Svoje milosti, otkrio nam je postojanje svijeta meleka koji spadaju u gajb – nevidljive svjetove.

Odnos meleka prema Allahu

Allah je meleke stvorio isključivo da Mu robuju, da Ga bez pogovora slave, hvale itd. Oni nemaju slobodnu volju i zbog toga neće biti odgovorni na Sudnjem danu.

Odnos meleka i čovjeka

Ovdje se može govoriti o dvjema vrstama odnosa: fizičkoj i duhovnoj. Prvi nastaje odmah od začeća i neprestano traje sve do Dženneta ili Džehennema.

Druga vrsta odnosa dešava se putevima, vezama kojima meleki navode čovjeka na dobro, a odvraćaju ga od zla. (Dr. Sulejman Topoljak, Osnovi islamskog vjerovanja)

Stoga, po islamskom vjerovanju, u meleke treba vjerovati na dva načina:

• idžmali, tj. načelno, i

• tefsili, tj. detaljno.

Pod načelnim vjerovanjem misli se na vjerovanje u općenito postojanje svijeta meleka u ovome kosmosu, a pod detaljnim na vjerovanje u sve detalje koje nam je Allah otkrio putem objave. (Dr. Sulejman Topoljak, Osnovi islamskog vjerovanja)

Vjerovanje u meleke jedan je od šest temelja islamskog vjerovanja. Uzvišeni je u Kur’anu objavio: “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, knjige Njegove i poslanike Njegove...” (El-Bekara, 285).

Vjerovanje u meleke označava čvrsto vjerovanje, u koje nema nikakve sumnje, da meleki postoje. Vjerujemo da postoje meleki koje je Allah nazvao određenim imenima, kao što je slučaj sa Džibrilom. Također vjerujemo da postoje i oni meleki čija nam imena nisu poznata. Vjerujemo i to da meleki posjeduju određena svojstva i da su zaduženi određenim radnjama. (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

Onaj ko negira postojanje meleka ili postojanje nekih od njih smatra se nevjernikom i postupio je suprotno Kur’anu, sunnetu i konsenzusu islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah kaže: “A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao” (En-Nisa, 136).

Meleki zauzimaju veliko mjesto kod Uzvišenog Allaha, koji kaže: “Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Alu Imran, 18)

Za najbitniju i najveličanstveniju stvar Allah je za Svoje svjedoke uzeo meleke, a to je da posvjedoče da je On Jedini Gospodar, a Allah ne uzima za Svoje svjedoke osim one kojima je On zadovoljan.

Stvaranje meleka i njihova svojstva

• Ibn Kajjim, rahimehullah, navodi kako su meleki stvoreni od svjetlosti i o tome kaže: “Materija od koje su meleki stvoreni je svjetlost. Muslim bilježi hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ‘Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.’” (Ibn Kajjim, Bedaiul-fevaid)

• Svako dobro potječe od meleka. Allah ih je stvorio razumnima i bez prohtjeva, dok je životinje stvorio bez razuma, a ljude je stvorio sa razumom i prohtjevima, pa čiji razum nadvlada prohtjeve, taj je sa melekima, a čiji prohtjevi nadvladaju razum, taj je gori od životinja. (Ibn Kajjim, Miftahu daris-seade)

• Meleki su najbolja stvorenja.

• Meleki ne jedu, ne piju, ne udaju se, ne žene se i nemaju poroda. Meleki se ne umaraju i nije im dosadno. Oni su bezgrješna bića. Meleki su časni i čestiti robovi. Uzvišeni kaže: “U rukama izaslanika časnih, čestitih” (Abese, 15–16).

• Allah nas je obavijestio u Kur’anu da meleki imaju krila: neki po dva krila, neki po tri, a neki i više od toga: “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može” (En-Nedžm, 1). Džibril, alejhis-selam, ima šest stotina krila.

• Meleki se ne umaraju i nije im dosadno. Meleki obožavaju Allaha i izvršavaju sve ono što im On naredi, bez trunke umaranja i malaksavanja. Opisujući meleke, Allah kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju” (El-Enbija, 20), tj. ne posustavaju. U drugom ajetu Allah kaže: “A ako oni neće da te poslušaju, pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se” (Fussilet, 38).

• Meleki nisu ni muškog ni ženskog spola. Jedan od uzroka koji je ljudski rod odveo na stranputicu jeste polemisanje o nevidljivim (gajb) svjetovima i nastojanje da se oni pojme shodno ovosvjetskim mjerilima. Neki se čude da je Džibril, nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o nečemu, dolazio sa odgovorom od Allaha za veoma kratko vrijeme. Ne mogu da shvate da je mogao doći takvom brzinom kada svjetlosti neke planete treba i po nekoliko miliona svjetlosnih godina da stigne do drugih najbližih zvijezda na nebu. Ovakvo poimanje nevidljivih svjetova u potpunosti je neispravno; oni se razlikuju od ovog svijeta.

Imena meleka i radnje kojima su zaduženi

Meleki su časni Allahovi robovi koji su stvoreni samo zbog jednog razloga, a to je pokornost Uzvišenom Allahu. Ima onih koje samo Allah poznaje, a ima i onih čije nam je osobine i postupke Allah pojasnio. (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

Radnje kojima je Allah zadužio meleke

• Džibril je zadužen da donosi Objavu poslanicima od Uzvišenog Allaha.

• Mikail je jedan od veličanstvenih i ogromnih meleka. On ima nekoliko zaduženja, čak se i nalazio u prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pomogao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Bitki na Uhudu, sa melekom Džibrilom, alejhimas-selam. (Nebil Muhammed, Svijet meleka kroz prizmu Poslanikovog sunneta)

• Israfil je zadužen za puhanje u rog, prilikom čega će nastupiti Sudnji dan.

Spomenuta trojica meleka su najveći meleki i oni su zaduženi da vode brigu o životu.

Džibril je zadužen za dostavljanje Objave, u kojoj se nalazi duhovni život, Mikail je zadužen za kišu, koja je izvor materijalnog života, dok je Israfil zadužen za puhanje u rog nakon kojeg će nastupiti novi život.

• Malik, čuvar Džehennema. Džehennem, kao i Džennet, imaju svoje čuvare. Vrhovni čuvar Džehennema je Malik. (Sujuti, El-Itkan)

Ridvan je čuvar Dženneta. (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

• Munkir i Nekir. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oslovio je ova dva meleka imenima Munkir i Nekir. Njihova imena su spomenuta u hadisima koji govore o kaburskom ispitivanju.

• Harut i Marut. Ova dva meleka Uzvišeni je nazvao Harutom i Marutom u suri El-Bekara. (Dr. Sulejman el-Eškar, Svijet časnih meleka)

Pored spomenutih meleka, postoje i drugi meleki: Melek smrti, koji ljudima uzima duše, nosioci Arša, čuvari Dženneta i Džehennema, meleki koji su zaduženi za brda, koji su zaduženi za mora, koji su zaduženi za čuvanje ljudi, oni koji su zaduženi za čuvanje djela koja ljudi rade i koji ih zapisuju, a među njima ima i onaj koji stalno bdije nad robom. Ima i onih koji se smjenjuju danju i noću, a ima i onih koji prate sijela i mjesta na kojima se Allah spominje. Među njima ima i meleka koji su zaduženi za plod u utrobi žene, zapisuju njegovu nafaku, ono čime će se baviti i vrijeme njegove smrti, te da li će biti sretan ili ne. Postoje i meleki koji su zaduženi za ispitivanje čovjeka u kaburu. Oni ga pitaju o njegovom Gospodaru, Poslaniku i vjeri. Postoje i mnogi drugi meleki čiji broj poznaje samo Allah. (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

Broj meleka

Broj meleka je ogroman i njega samo Allah poznaje. Svakog dana u Bejtul-Ma’muru klanja sedamdeset hiljada meleka i nakon što izađu, nikada se više na to mjesto ne vraćaju.

U kazivanju o Miradžu navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stigao do sedmog neba, te se navodi da je kazao: “Uzdignut sam do Bejtul-Ma’mura, pa sam upitao Džibrila o njemu, a on mi je kazao: ‘To je Hram pun poklonika u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka i nakon što izađu, nikada se više na to mjesto ne vraćaju’” (Buhari, br. 3207, i ovo je njegova verzija; Muslim, br. 162). (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

Ibn Tejmijja, rahimehullah, rekao je: “Broj meleka niko ne zna osim Allaha...” (Ibn Tejmijja, Medžmuatul-fetava)

Viđenje meleka

Pošto su meleki skrivena bića, stvorena od svjetla, ljudi ih ne mogu vidjeti, naročito ako se zna da Allah našim očima nije dao moć da ih vidimo. Meleke niko nije vidio u njihovom stvarnom liku osim Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je dva puta vidio Džibrila, alejhis-selam, u njegovom pravom liku, u kojem ga je Allah i stvorio. Kur’ansko-hadiski tekstovi upućuju na to da je čovjek u stanju vidjeti meleke ako se oni pretvore u lik čovjeka. (Dr. Sulejman el-Eškar, Svijet časnih meleka)

Sposobnost pojavljivanja meleka u ljudskom liku

Allah je dao melekima sposobnost da se pretvore u ljudske likove: “Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca” (Merjem, 17).

U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spominje se da je plemeniti melek Džibril, alejhis-selam, došao u liku čovjeka, tj. u liku čovjeka po imenu Dihja el-Kelbi, kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio kod Ummu Seleme, te razgovarao s njim. Kada je ustao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ummu Selemi: “Ko je ovo?”, a ona je rekla: “Dihja.” Poslije je Ummu Selema kazala: “Allaha mi, smatrala sam da je to on sve dok nisam čula Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori da je to Džibril.” (Buhari i Muslim)

Dužnosti ljudi prema melekima

Ljudi su dužni da vjeruju u meleke, da iskazuju ljubav prema njima, da ih poštuju i spominju njihove vrijednosti, i zabranjeno im je da ih psuju, omalovažavaju i ismijavaju. Obaveza je da vjerujemo da meleki nemaju ništa božanstveno, da nisu Božija djeca, kćeri; da su Allahovi robovi koje je On stvorio i odabrao i zbog toga imaju poseban položaj.

Smrt meleka na Sudnjem danu

Melekima je Allah propisao život i smrt. O tome nas je obavijestio Uzvišeni Allah: “I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao. Poslije će se u rog po drugi put puhnuti – i oni će, odjednom, ustati i čekati” (Ez-Zumer, 68).

Ovaj ajet se odnosi i na meleke, jer se oni nalaze na nebesima. Sve živo na nebesima i na Zemlji će umrijeti, osim onih koje Allah bude odabrao.

Munavi, rahimehullahu teala, u Fejdul-kadiru kaže: “Što se tiče meleka, oni umiru. Na to ukazuju jasni šerijatski tekstovi kao i jednoglasno mišljenje učenjaka. Za uzimanje njihovih duša zadužen je Melek smrti, koji će također umrijeti, a za uzimanje njegove duše neće biti zadužen neki drugi melek.”

Na smrtnost meleka, također, upućuju i riječi Uzvišenog: “Sve će propasti osim Njegova lica!” (El-Kasas, 88).

Šta uznemirava meleke

Meleke uznemirava sve ono što uznemirava i ljude, a posebno ih uznemirava griješenje i nevjerstvo. Također meleke uznemirava neprijatan miris, nečistoća i prljavština... (Nebil Muhammed, Svijet meleka kroz prizmu Poslanikovog sunneta)

Ebu Davud bilježi u Sunenu, sa dobrim senedom, preko Ammara b. Jasira, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se ne približavaju meleki: lešu nevjernika, onome ko se namiriše zafaranom i čovjeku džunubu, osim ako se abdesti.”

Bilježe Buhari i Muslim preko Džabira b. Abdullaha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko je jeo luk, bijeli luk i prasu neka se ne približava našem mesdžidu. Zaista meleke uznemirava ono što uznemirava i ljude.”

Koristi vjerovanja u meleke

Znanje o Allahovoj veličini, moći, mudrosti, milosti. Allah je stvorio meleke čiji broj niko osim Njega ne poznaje. Među njima ima onih koji nose Arš, a razdaljina između resice njegovog uha do vrata onolika je koliko se pređe za sedam stotina godina. Kolika li je veličina Arša, a kolika li je tek veličina Onoga ko je iznad njega?! Slavljen je Onaj koji vlast posjeduje: “Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!” (El-Džasije, 37)

• Zahvaljivanje Allahu na tome što je odredio meleke koji čuvaju ljude, pomažu ih, pišu njihova djela i mole za njih.

• Ljubav meleka prema vjernicima, upućivanje dove za njih, traženje oprosta. O tome Uzvišeni veli kaže: “Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Njega i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: ‘Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u Vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!’” (El-Mu’min, 7–9). (Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžeri, Vjerovanje u meleke)

• Ustrajnost u pokornosti Uzvišenom Allahu, jer onaj ko vjeruje u meleke koji pišu svako čovjekovo djelo, sasvim sigurno će pokazati više strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu, izbjegavajući svaki grijeh u tajnosti ili u javnosti.

• Meleki konstantno spominjanju Allahu, što bi trebalo biti podstrek vjernicima da i oni Allaha uvijek spominju.

• Meleki izvršavaju sve ono što im Allah naređuje, i vjernicima u tome trebaju oni biti najbolji primjer i uzor.