Menu

Zašto da nosim hidžab?

Tema Žena muslimankaČitanje 8 minuta

Islam je muslimanki propisao način oblačenja. Na taj način želi nju i njenu ljepotu da zaštiti i sačuva za one za koje je i namijenjena. Islamski način oblačenja nisu okovi oko vrata žene, niti sredstvo njenog poniženja i ograničavanja njene slobode, već kruna imana, čednosti i čistoće. Uvaženi učenjak Bekr b. Abdullah Ebu Zejd, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ispravnost spoljašnosti ukazuje na ispravnost nutrine. Čednost je kruna žene. I kad god se zavijori čednost na kući, ukrasit će je.” (Hirasetul-Fadile)

Da li se merdžan, biser ostavlja na izlogu, pa da ga svako gleda ili se, pak, ljubomorno skriva u školjci od pogleda ljudi? I da li prekrivanje biseru umanjuje vrijednost i ljepotu?


Hidžab je potvrda imana

Uzvišeni Allah prilikom naređivanja hidžaba obraća se suprugama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, majkama mu’mina, mu’minkama i suprugama mu’mina: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31); “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je” (El-Ahzab, 59).

Islamski način oblačenja muslimanke, odnosno nošenje hidžab, predstavlja pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Jedini motiv muslimanke za njeno islamsko oblačenje jeste Allahovo zadovoljstvo i odazivanje Njegovim pozivima.

Stid i ljubomora

Hidžab muslimanke ukazuje na njen stid. Stidi se da učini dostupnim očima ono što se mora skloniti od pogleda ljudi. Također, hidžab je pokazatelj ljubomore supruga i staratelja žene, oni ljubomorno čuvaju njenu ljepotu.

Alija b. Ebu Talib, Allah bio zadovoljan njime, rekao je: “Zar niste ljubomorni na to što vam žene izlaze?! Došlo je do mene da vaše žene odlaze na pijacu i miješaju se sa strancima.” (Ahmed)

Čistoća za srca

Hidžab je čistoća za srca mu’mina i mu’minki. Uzvišeni Allah kaže: “...A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca...” (El-Ahzab, 53). Kada oko nešto ne vidi, srce to ne može ni poželjeti i zbog toga je srce čišće kada ne može da vidi. U tom slučaju nepostojanje iskušenja je očitije, jer se hidžab ispriječi između napasti i bolesnih srca. Uzvišeni Allah kaže: “Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!” (El-Ahzab, 32).

Znak čednosti i kreposti

Hidžab je pokazatelj čestitosti, kreposti, čistote, poštenja, neporočnosti i hidžab štiti muslimanku od uznemiravanja iskvarenih osoba. Njen hidžab poručuje da ona nije sklona nečasnim radnjama.

Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je” (El-Ahzab, 59). Uvaženi učenjak Bekr b. Abdullah Ebu Zejd, Allah mu se smilovao, rekao je: “Hidžab poziva u lijep karakter: čednost, čestitost, stid i ljubomoru. I zaštita je od ružnog kataktera, kao što je: razgolićenost, bestidnost, prostota i pokvarenost.” (Hirasetul-Fadile)

Zaštita muslimanki

Hidžab je zastor, zaštita, zaklon, stid i čestitost svake muslimanke. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista je Allah Halimun – Onaj koji prašta i ne požuruje sa kaznom, Hajijjun – Stidljiv, onako kako to Njemu priliči, Sittirun – Onaj koji skriva mahane i sramotno djelo, i voli stid, pokrivanje i skrivanje mahana drugih muslimana. I kada se neko od vas kupa, neka se zakloni” (Nesai, hadis je hasen); “Koja god žena skine odjeću sa sebe van svoje kuće (mjesta gdje nije bezbjedna), Allah je sklonio od nje Svoju zaštitu!” (Ahmed, hadis je vjerodostojan).

Zaštita od džehennemske vatre

Oblačenje koje nije u skladu sa islamskim normama svojstveno je jednoj kategoriji stanovnika Džehennema. I ne dozvoljava da osjete miris Dženneta, iako će se njegov miris osjetiti sa velike udaljenosti. Allah da nas sačuva toga! Muslimanka ne smije podsjećati na spomenutu kategoriju, niti sebe smije lišiti džennetskog mirisa, već se mora pridržavati naredbi svoje vjere. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dvije su vrste stanovnika Vatre koje nisam vidio: ljudi s bičevima poput kravljih repova kojima udaraju narod i žene odjevene a nage, druge u zabludu odvode, a same su u zabludi, glave su im poput krivih grba horasanskih deva. One neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris, a doista se njegov miris prostire na toj i toj udaljenosti.” (Muslim)

Udaljava od Allahovog prokletstva

Oblačenje koje nije u skladu sa islamskim normama ili razgolićenost predstavlja nepokornost Uzvišenom Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a taj vid nepokornosti može imati za posljedicu samo zlo i štetu na dunjaluku i ahiretu. Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najmilostivije Allahovo stvorenje, rekao je u vjerodostojnom hadisu: “Na kraju mog ummeta bit će žena pokrivenih prozirnom odjećom, kao da su gole, a glave su im kao grbe kod deva. Proklinjite ih jer su one zaista proklete!” (Taberani). Allahovo prokletstvo znači progon i udaljavanje od Njegove milosti. Allah da nas sačuva toga!

Šejtanski cilj

Kazivanja o Ademu, alejhis-selam, i prokletom šejtanu jasno ukazuju na veliku šejtansku želju za otkrivanjem stidnih mjesta, razgolićenost. Šejtanov osnovni cilj je bestidnost i razgolićenost. Uzvišeni Allah kaže: “O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao!” (El-A’raf, 27). Prokleti šejtan utemeljitelj je i promotor razgolićenosti i bestidnosti.

Suprotnost paganskim običajima

U pagansko doba vladala je razgolićenost, koju je islam dokinuo propisivanjem hidžaba. Uzvišeni Allah kaže: “U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte…” (El-Ahzab, 33). Svaki poziv u paganstvo Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, opisao je kao nešto što zaudara (Buhari) i pojasnio je da je svaki oblik paganstva dokinut, a to obuhvata i razgolićenost u pagansko vrijeme (Ibn Madža, predaja je vjerodostojna).

---

Žena muslimanka koja se pokriva je počašćena, a ne obečašćena; časna, a ne ponižena; oslobođena, a ne zarobljena; čista, a ne uprljana; zaštićena, a ne prepuštena samoj sebi; poštovana, a ne ismijavana, sigurna, a ne nesigurna, pokorna, a ne velika grješnica, zastićeni biser, a ne nemoralnica… “Njih nagrada u Gospodara njihova čeka: edenski vrtovi kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će Njime biti zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga” (El-Bejjina, 8)