Menu

Allahove granice u plemenitom Kur'anu

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Izraz hudud -- granice spominje se na četrnaest mjesta u plemenitom Kur'anu, i to u pet sura, u devet ajeta: El-Bekara (tri ajeta, sedam puta), En-Nisa (dva ajeta, dvaput), Et-Tevba (dva ajeta, dvaput), El-Mudžadela (jedan ajet, jedanput) i Et-Talak (jedan ajet, dvaput). U svim ovim ajetima izraz hudud označava objavu, islamski šerijat i Allahove propise, s tim da se nekada spominju uopšteno propisi ili pak konkretni propisi.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike