Menu

Šerijatski stav prema poklonima poticanja u trgovini (drugi dio)

Pripremio mr. Nihad Ljakić
Tema FikhČitanje 17 minuta

Poklon službenicima je zabranjen, onome koji to daje i onome koji to prima. Priča Ebu Humejd Sa'idii: Zaposlio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ibn Al-Lubabe da sakuplja zekat. Kada se vratio sa zekatom rekao je: „Ovo je vaš zekat, a ovo je poklonjeno meni.“ Rekao mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Da si sjedio u kući svojih roditelja pa pričekao, da li bi ti donijeli te poklone? Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće niko uzeti ništa, a da neće na Sudnjem Danu to nositi za svojim vratom.'' (Buhari: 2597) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kao vladar muslimana, je zaposlio ovog čovjeka da obavlja dužnost sakupljanja zekata, pa kada je primio poklone na osnovu dužnosti koju je dobio od vladara, zabranio mu je da primi poklon, jer je razlog udjeljivanja poklona njegov službeni položaj, a dok je sjedio u kući svojih roditelja nije dobijao te poklone. Ova zabrana obuhvaća sve vrste službenika koji izvršavaju usluge stanovnika i za to imaju platu, sve dok je razlog primanja tog poklona njihov službeni položaj. 


U prethodnom tekstu na ovu temu bilo je govora o šerijatskom objašnjenju trgovačkih poticajnih poklona; poklonima koji su obećani prije kupovine i poklonima koji nisu obećani prije kupovine, te o poklonima čiji je dobitak uvjetovan kupovinom. Ovim tekstom nastavljamo ovu tematiku.

Novčani pokloni

Poklon je novčanica koja je stavljena uz trgovačku robu. Koriste je trgovci u situaciji kada se želi sniženje cijene nekog proizvoda, ali sa zadržavanjem cijene tog proizvoda na tržištu. Ova vrsta novčanih poklona može biti:

● da je novčani poklon stavljen uz svaki trgovački proizvod,

● ili je stavljen samo uz neke proizvode.

Novčani poklon u svakom proizvodu

U ovom obliku je stavljen novčani poklon uz svaku kutiju određenog trgovačkog proizvoda (na primjer da bude stavljen uz svaku kutiju deterdženta).

Islamsko pravno objašnjenje:

Prodaja proizvoda uz koji je stavljena novčanica-kao poklon, može se formulisati kao pitanje ''Muddu 'adžva'' (pregršt hurmi) koju neki smatraju da ulazi u jednu od vrsta ''riba-fadl'' (kamata zbog viška), na primjer to će se desiti kada se mijenja stotinu grama zlata za devedeset grama zlata. Ovaj oblik kamate je haram koncenzusom muslimana. A da se to izbjegne mora se mijenjati ista količina (zlata) za istu količinu, i da bude iz ruke u ruku. Primjer ''mudda adžve'' je da se prodaje za stotinu grama zlata sablja koja je ukrašena zlatom. A u primjeru novčanog poklona prodaje se biciklo za stotinu eura, a uz svako biciklo je stavljena novčanica od deset eura-kao nagrada onom ko kupi to.

Propisi vezani za trgovca:

● Nije dozvoljeno da stavlja novčanicu kao poklon uz proizvod koji se prodaje za novčanicu iste vrste, a ovo je na osnovu ispravnog mišljenja da prodaja sablje ukrašene zlatom za zlato uzima propis ribe-fadl (kamata zbog viška), a to je haram. Na tom stavu je šafijski i hanbelijski mezheb (At-Tehzib, Kešaf al-kina'a), a uzimaju za dokaz slijedeći događaj:

Priča Fudale ibn Ubejd da je kupio, na dan osvajanja Hajbera, ogrlicu za dvanaest zlatnika. Ogrlica je bila od zlata i biserja, a kada je odvojio biserje našao je da ogrlica vrijedi više od dvanest zlatnika. Spomenuo je to Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa mu je rekao: '' Ne prodaje se to sve dok se ne razdvoji tj. zlato od biserja'' (Muslim: 1591.) A u predaji kod Ebu Davuda: ''Vratio je ogrlicu, sve dok nije odvojio od nje biserje.'' (Sunen: 3351.)

Prenosi se da je Muavija kupio za zlatnike sablju koja je bila ukrašena zlatom. Rekao mu je Ebu Derda: ''To nije uredu, zaista je to zabranio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Zlato se mijenja za zlato iste količine.'' Odgovorio je Muavija: ''Nije to sporno.''. Rekao je Ebu Derda: ''Ja ti govorim hadis od Poslanika, a ti govoriš iz svoje glave, tako mi Allaha neću živjeti u tvojoj blizini.'' (Nesai: 2572, a kaže Ahmed Šakir i Nasir Al-Albani: hadis je ispravan).

Kaže Ibn Tejmije: ''Zaista je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio stvari u kojima je fesad skriven, zato što vode u fesad sigurno. Od tih stvari je zabrana male količine alkohola, jer to vodi u veće količine. Od tih stvari je i riba-fadl (kamata zbog viška), i zaista mudrost njene zabrane često se sakrije i učenjacima. Ne prodaje se zlatnik za dva zlatnika osim zato što su različitih osobina, npr: mijenjanje novog zlatnika za dva stara zlatnika, ili da bude izrađen predmet od zlata i slično. Mudrost zabrane riba-fadl se sakrila Ibn Abasu i Muaviji, pa nisu u tome vidjeli nešto sporno sve dok ih nisu obavijestili stari ashabi, kao Ubade ibn Samit, Ebu Sei'id i drugi, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zabranio ribu fadl (kamata zbog viška)''. (Kavaidu nuranije)

Dozvoljeno je prodati sablju ukrašenu zlatom za zlato ako ide uz nju popratno, a ne namjerno, i to je malikijski mezheb i mišljenje Ibn Tejmije (Mevahibu al-dželil, Fetava ibn Tejmije). A hanefije uvjetuju da vrijednost zlatnika kojim se plaća bude veće vrijednosti od sablje i zlatnika kojim je ukrašena i da bude vrijednost ukrašenih zlatnika poznata prilikom prodaje (Et-Tebjinu el-hakaik). A uzimaju za dokaz hadis koji prenosi Abdullah ibn Omer da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: ''Ko kupi roba, a on ima svog imetka, pa njegov imetak je prodavaču osim da uvjetuje mušterija da kupuje roba i ono što ima od imetka.'' (Buhari: 2279, i Muslim: 1543.) Hadis upućuje da je dozvoljeno prodavati roba koji ima svog imetka sa tim imetkom, ako to uvjetuje mušterija, iako se može desiti da je novac za koji je kupljen bude i u njegovom imetku. Ali čim je bio ovaj njegov imetak popratni, a on se prodaje kao rob, pokazuje nam da je ovo dozvoljeno.

Komentar:

Ovaj hadis nije direktan i precizan kao hadis Fudale ibn Ubejd koji presuđuje u ovom pitanju.

Novčani poklon koji nije u svakom proizvodu

U ovom obliku novčani poklon je stavljen samo u neke kutije određenog trgovačkog proizvoda (na primjer stavljen je u neke kutije deterdženta).

Šerijatsko objašnjenje:

Ovaj novčani poklon je stavljen u obliku lutrije i kocke gdje je mušterija na riziku možda kupovinom deterdženta dobije u kutiji i novčani poklon, a možda ne.

Ova vrsta poklona je zabranjena zbog slijedećeg:

● Ovaj novčani poklon je kocka i prodaja ''garera''-prodaja čija je završnica nepoznata (Kavaid nuranije), a zabranio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prodaju garera. (Muslim: 1513.) Mušterija ulaže imetak u kupovinu robe uz koju možda dobije novčani poklon pa uz to zaradi, a možda ne dobije pa izgubi. A zabranio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prodaju koja se određuje bacanjem kamenčića (Et-Tirmizi: 1230.), tj. proizvod na koji padne kamenčić (koji baca mušterija) to mu je za marku. I zabranio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prodaju u kojoj se kupljeni proizvod određuje izvlačenjem iz zatvorene kutije (Et-Tirmizi: 1230.), tj. proizvod koji izvučeš rukom iz kutije sa robom je za marku. U svim ovim primjerima mušterija nije na jasnom šta kupuje, nego rizikuje.

● Ovakav oblik novčanih poklona potiče narodne mase na kupovinu i onog što im ne treba, ali u nadi da dobiju taj novčani poklon kad kupuju.

● Nema sumnje da je ovo zabranjeno; zbog poticanja naroda na rizik i poigravanja sa njihovim imecima, jer ih to navodi na jednu vrstu rasipanja koje je zabranjeno.

Reći će neko: To nije kocka, a niti prodaja garera, jer mušterija ili će dobiti poklon pa je nagrađen ili će izaći iz toga sa svojom robom koju je kupio za svoj novac, pa time ništa ne gubi.

Međutim, najčešće je namjera od kupovine tih proizvoda da se dobije novčani poklon, posebno ako je u pitanju veći iznos, a time je mušterija u jednom vidu kockanja.

Zatim, to je sredstvo za poigravanje sa djecom koja su lakomislena kada je u pitanju kupovina stvari koje su vezane za poklon, kao stavljanje novčanice u kesu sa krokijem ili čipsom.

Poklon- reklama

To su usluge koje čini pojedine tvornice ili organizacije svojim poslovnim prijateljima i trgovačkim zastupnicima. Tom poklon-reklamom omogućuje se njima da isprobaju primjerak njihovog novog proizvoda i da se upoznaju sa njegovim osobinama ili da se uvjere da li zadovoljava njihove potrebe. A sve to radi reklame svojih proizvoda na tržištu. Ovaj vid poticajnih poklona ima za cilj:

● Upoznavanje sa novim proizvodom, njegovim osobinama i načinom upotrebe.

● Ovaj primjerak proizvoda kao poklon–reklama je ponuda za prodaju tog proizvoda, a najčešće se koristi ovo za onu vrstu proizvoda koji se žele proizvesti i plasirati na tržište u budućnosti.

Šerijatsko objašnjenje:

Ova vrsta poklon-reklame je poklon.

Propisi vezani za trgovca:

● Dozvoljena je ova vrsta poklon-reklame, jer je trgovina kao vrsta poslovanja u osnovi halal, osim ako bude zasnovana na kamati, kocki, laži, prevari, nepravdi, korupciji, ili vodi u haram, a toga nemamo ovdje.

● Nije dozvoljeno trgovcu da se vraća na svoj poklon nakon što ga mušterija preuzme. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Primjer onog koji pokloni poklon zatim vrati svoj poklon, je kao primjer psa koji povrati zatim to pojede.'' (Sahih Buhari: 2589, i Sahih Muslim: 1622.)

Propisi vezani za mušteriju:

Dozvoljeno je primiti takav poklon.

Propisi vezani za poklon-reklamu:

● Obavezno mora biti ovaj primjerak poklon–reklama u skladu sa stvarnim proizvodom i njegovim osobinama.

● Dozvoljeno je da se izvrši kupo-prodajni ugovor na osnovu ovog primjerka, na osnovu mišljenja da je ispravno oslanjati se na primjerke proizvoda u kupo-prodaji, (na primjer da donese katalog sa vrstama platna i na osnovu toga prodaje velike kolicine platna) ali uz uvjet: da se ne razlikuju međusobno ti proizvodi u težini i dimenziji, i da je moguće odrediti osobinu proizvoda na osnovu ovog primjerka. Ovo je mišljenje većine učenjaka i ono je ispravno gledajući na preciznost današnje tehnologije.

Drugo mišljenje:

Nije dozvoljeno da se izvrši kupo-prodajni ugovor na osnovu ovog primjerka. Na ovom je hanbelijski mezheb. To zato jer se ne može ovim primjerkom doći do upoznavanja sa stvarnim proizvodom. Ovo mišljenje je zasnovano gledajući da je izrada proizvoda u to vrijeme bila ručna, ali u današnje vrijeme upotrebom tehnologije svi su proizvodi isti.

Poklon – uspomena (suvenir)

Neki proizvođači ili ustanove dijele svojim simpatizerima kalendar ili džepni podsjetnik kao poklon ili nešto vrednije od toga.

Šerijatsko objašnjenje:

To je poklon, namjera je od njega da se posjete simpatizeri na te donatore, ili da se uspostavi i nastavi međusobna veza.

Propis vezan za primaoca poklona:

Dozvoljeno je primiti ovu vrstu poklona, osim ako je taj suvenir-poklon predmet koji se ne može koristiti nego u haram, kao da bude suvenir čašice za alkohol. Takav poklon nije dozvoljeno primiti da se ne bi time pomagali na grijehu, a koje je zabranjeno ajetom sure Al-Maida: 2.

Od poklona-suvenira koje nije dozvoljeno davati niti primati su pokloni koji su od strane banke. Razlog zabrane je zato što oni koji drže svoj novac u banci u stvarnosti su kao onaj koji je posudio svoj novac drugome. I kada bi mu htio pokloniti poklon u tom periodu nije dozvoljeno da uzme jer je to kamata.

Rekao je Ibnu Mes'ud, radijallahu 'anhu:''Svaka pozajmica popraćena korišću, pa to je kamata.''

Poklon - posjetnice

Često oni koji pružaju određene usluge (kao tvornice, udruženja i proizvođači) dijele svoje proizvode državnim ustanovama kao poklon. I ovi pokloni se udjeljuju ili državnoj ustanovi ili službenicima u državnim ustanovama.

Poklon državnoj ustanovi:

Propis ovih poklona se razlikuje gledajući šta se namjerava time. Ako se želi tim poklonom upoznavanje sa svojim proizvodima, to je dozvoljeno i davati i uzimati, jer je poslovanje u osnovi halal, osim ako bude zasnovana na kamati, kocki, laži, prevari, nepravdi, korupciji, ili vodi u haram. A ako se želi tim poklon-posjetnicom olakšavanje svojih potreba prema državi ili oslobađanje od tih obaveza, tada je to haram davati i uzimati, jer je to potkupljivanje i mito. Donator u stvarnosti daje taj poklon pod imenom poklona-posjetnice ali je namjera olakšavanje. Ovo je zabranjeno! Priča Abdullah ibn Amr da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem prokleo onog koji daje mito i onog koji ga prima. (Prenosi ga Tirmizi: 1337, i kaže hadis je sahih.)

Poklon službenicima:

Ova vrsta poklona je zabranjena onom koji to daje i onom koji to prima. To zato što je to poklon koji se udjeljuje službenicima ili poreznicima, a to je zabranjeno:

● Priča Ebu Humejd Sa'idii: Zaposlio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ibn Al-Lubabe da sakuplja zekat. Kada se vratio sa zekatom rekao je: „Ovo je vaš zekat, a ovo je poklonjeno meni.“ Rekao mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Da si sjedio u kući svojih roditelja pa pričekao, da li bi ti donijeli te poklone? Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće niko uzeti ništ, a a da neće na Sudnjem Danu to nositi za svojim vratom.'' (Buhari: 2597.) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kao vladar muslimana, je zaposlio ovog čovjeka da obavlja dužnost sakupljanja zekata, pa kada je primio poklone na osnovu dužnosti koju je dobio od vladara, zabranio mu je da primi poklon, jer je razlog udjeljivanja poklona njegov službeni položaj, a dok je sjedio u kući svojih roditelja nije dobijao te poklone. Ova zabrana obuhvaća sve vrste službenika koji izvršavaju usluge stanovnika i za to imaju platu, sve dok je razlog primanja tog poklona njihov službeni položaj.

● Priča Abdullah ibn Amr da je Poslanik , sallallahu 'alejhi ve sellem, prokleo onog koji daje i onog koji uzima mito. (Tirmizii: 1337.) Poklon dobija propis mita sve dok je razlog za poklanjanje posao službenika.

● Navodi Buharija u svom Sahihu: Poglavlje ko ne smije primiti poklon zbog sumnje, i navodi primjer Omera ibn Abdulaziza. Pružio mu je neko poklon, pa je odbio da primi. Rečeno mu je: I Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je primao poklone. Odgovorio je: ''To je u vrijeme Poslanika bio poklon, ali je to danas mito.'' (Buhari.)

Ovi dokazi upućuju da onaj koji je na službenoj dužnosti ne smije da prima poklone koji su mu uručeni samo zbog toga što je on službenik, jer se ovim načinom poklona otvaraju vrata trgovanja sa potrebama širokih masa na račun izvršavanja obaveza tog službenog položaja, nadajući se ko će mu dati poklon ili izvršiti neku uslugu.

Zaključak:

Spomenuli smo na početku da je trgovina kao vrsta poslovanja u osnovi halal, osim ako bude zasnovana na kamati, kocki, laži, prevari, riziku, korupciji, ili odvodi u haram. A pokazalo se tokom islamsko – pravnog formulisanja poklona, kao sredstvo za poticanje mušterija na trgovinu, da nije dozvoljeno kupovati proizvode koji imaju sa sobom poklon, iako je poklon kao poklon u osnovi halal, u slijedećim slučajevima:

● ako je stavljen novčani poklon u proizvod koji se prodaje za novčanicu iste vrste; zbog kamate ''riba-fadl''

● ako je novčani poklon stavljen samo uz neke prodajne proizvode; zbog rizika

● ako je poklon ne određen; zbog prevare

● ako je dobitak poklona uvjetovan sabiranjem kupona; zbog kocke

● ako je poklon predmet koji se ne može koristiti nego u haram, zbog toga što odvodi u haram.

Allaha molim da me uputi i sve muslimane u čemu je Njegovo zadovoljstvo i popravak stanja muslimana, i da sačuva sve nas od svakog posla koji se suprotstavlja Njegovom šeri'atu. Zaista je On plemenit i blag.

Nastavak je u sljedećem broju...