Menu

Odlike Talhe b. Ubejdullaha

Tema HadisČitanje 14 minuta

Imam Tirmizi, rahimehullahu teala, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od Zubejra b. Avvama, radijallahu anhu, da je rekao: "Na dan Uhuda, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je dva oklopa. Pokušao je popeti se na stijenu, ali nije mogao. Tada je Talhu postavio ispod sebe i popeli su se na stijenu. Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Talha je zaslužio!'"


Izvod hadisa

Tirmizi, br. 1692; 3738; Ahmed, br. 1417; Hakim, br. 5710; Ibn Hibban, br. 6979; Ibn Ebu Šejba, br. 32823; Dija el-Makdisi, El-Ehadis el-muhtare, br. 862.

Tirmizi je na jednom mjestu rekao da je ovaj hadis hasen-garib i da ga ne zna osim kao hadis Muhammeda b. Ishaka, a na drugom mjestu rekao je da je hasenun sahihun garibun. Hakim je rekao za hadis da je vjerodostojan po Muslimovim uvjetima. Hafiz Ibn Hadžer rekao je za hadis da je vjerodostojan (El-Imtaa, 1/92), kao i Ibn Arebi. (Aridatul-ahvezi, 4/152). Ahmed Šakir ocijenio je hadis vjerodostojnim u svojoj valorizaciji Musneda imama Ahmeda. Albani ga je ocijenio dobrim. Mukbil el-Vadii rekao je za hadis da je dobar (Es-Sahih el-Musned, br. 340). Arnaut je rekao za hadis da je jak u svojoj valorizaciji Sahiha Ibn Hibbana, dok je na drugom mjestu rekao da je dobar.

Tema hadisa

Hadis govori o jednoj od odlika Talhe b. Ubejdullaha, radijallahu anhu. Talha b. Ubejdullah, radijallahu anhu, jedan od deseterice kojima je obećan Džennet i jedan od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o kojima su se objavljivali kur'anski ajeti. Na odlikovanost Talhe ukazuju riječi Allahovog, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko želi da vidi šehida koji hoda na svojim nogama, neka pogleda u Talhu b. Ubejdullaha". Jedan je od osam ljudi koji su prvi prihvatili islam. Jedan je od peterice koji su postali muslimani na poziv Ebu Bekra, radijallahu anhu. Jedan je od šesterice članova šure koje je Omer, radijallahu anhu, odabrao da nakon njegove smrti između sebe odaberu novog halifu muslimana. Jedan je od onih koji su bili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na brdu Hira kada se zatreslo, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao brdu da se smiri, jer doista na njemu stoje: vjerovjesnik, iskreni i šehidi, kako je to zabilježio imam Muslim. U vezi s Talhom objavljene su Allahove riječi: "Među vjernicima su ljudi koji su ispunili ono što su obećali Allahu. Tako, neki od njih su završili svoje živote, a neki još čekaju, i ništa nisu promijenili -- da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, i da kazni licemjere, ako On to želi, ili da im se smiluje. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdan." (El-Ahzab, 23--24)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pročitao je ovaj ajet, a zatim pokazao na Talhu tokom Bitke na Uhudu, rekavši: "Ko želi vidjeti čovjeka koji hoda po zemlji, a već je završio svoj život, neka pogleda u Talhu." Tirmizi bilježi od Musaa, Talhinog sina, da je rekao: "Došao sam kod Muavije, koji mi reče: 'Hoćeš li da ti kažem radosne vijesti?! Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: Talha je među onima koji su ispunili svoje zavjete.'"

Buhari bilježi od Kajsa b. Ebu Hazima da je rekao: "Vidio sam Talhu na dan Bitke na Uhudu kako svojom paraliziranom rukom štiti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." Ova vrlina jedinstvena je za Talhu b. Ubejdullaha, radijallahu anhu, jer je svojom paraliziranom rukom štitio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od neprijatelja.

Ebu Nuajm bilježi od majke vjernika, Aiše, radijallahu anha, da je rekla: "Kada bi Ebu Bekr spomenuo dan Uhuda, rekao bi: 'To je bio Talhin dan.'" Omer, radijallahu anhu, rekao je: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, umro je a bio je zadovoljan njime."

Ko je Talha b. Ubejdullah?

Ebu Muhammed Talha b. Ubejdullah b. Osman b. Amr b. Ka'b el-Kureši et-Tejmi bio je amidžić Ebu Bekra, radijallahu anhu. Rođen je u Meki, petnaest godina prije poslanstva, u okruženju Kurejša, i kao većina ljudi iz Kurejša bavio se trgovinom i odlazio je na trgovačka putovanja u Šam, gdje bi kupio robu, koju bi prodavao po povratku u Meku, koja je bila centar koji su zbog Kabe posjećivali predislamski Arapi. Bio je izrazito snažan, zbog čega je dobio nadimak Lav Kurejšija.

Primanje islama

Ibn Sa'd, rahimehullahu teala, bilježi da je Talha b. Ubejdullah bio na trgovačkom putovanju u Basri. Na tržnici Basre čuo je monaha kako iz svoje bogomolje govori: "Upitajte ima li neko da je od stanovnika Harema." Talha se javio, pa ga je monah upitao: "Je li se pojavio Ahmed?" Talha je začuđeno upitao: "Koji Ahmed?" Monah mu je uzvratio: "Ahmed b. Abdullah b. Abdulmuttalib. Vrijeme je da se pojavi u ovom mjesecu, on je zadnji poslanik. Pojavit će se u Meki i učinit će hidžru u mjesto palmovika i kamenjara (Medinu). Na tebi je da ga slijediš!" Talha se užurbano zaputio ka Meki da bi provjerio istinitost monahovih riječi. Čim je stigao, čuo je vijest koja je zaokupirala stanovnike Meke: Muhammed tvrdi da je Allahov poslanik i slijedi ga Ibn Ebu Kuhafa. Talha je otišao do Ebu Bekra, radijallahu anhu, i upitao ga za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je Ebu Bekr obavijestio o tome da je on, Ebu Bekr, primio islam i da slijedi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i da i njemu, Talhi, preporučuje da to učini. Kada mu je Talha ispričao šta je čuo od monaha u Basri, Ebu Bekr ga je uzeo za ruku i odveo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje je i izjavio svoje prihvatanje islama. Talha b. Ubejdullah bio je, dakle, jedan od prvih koji su prihvatili islam i bio je poznat po svojoj hrabrosti i odlučnosti. Međutim, također je bio poznat po svojoj velikoj velikodušnosti i darežljivosti. Bio je jedan od najbogatijih ashaba, trgovao je još od mladosti, a zbog svoje velikodušnosti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao ga je različitim imenima, kao što su: Talha Velikodušni, Talha Dobri, Talha Darežljivi. Postoje brojne situacije koje ukazuju na njegovu darežljivost, uključujući:

• Kupio je bunar da bi muslimani mogli piti iz njega, i zaklao je veliki broj ovaca da bi ih nahranio.

• Potrošio je mnogo novca za pripremu Džejšul-usre. (Bitka na Tebuku)

• Svojim je novcem otkupio deset zarobljenika iz Bitke na Bedru.

• Prodao je zemljište za 700.000 dirhema, ali nije mogao zaspati te noći dok sav novac nije podijelio.

• Donirao je 100.000 dirhema, a zatim nije imao ništa da obuče osim stare odjeće.

• Svake godine slao bi Aiši, neka je Allah zadovoljan njome, 10.000 dirhema za podjelu siromašnim muslimanima.

• Nikada nije ostavio dužnika iz svoga plemena Benu Tejm a da on nije isplatio i vratio njegov dug. Isplatio je dug od 80.000 dirhema za Ubejda b. Muamara i 30.000 za čovjeka iz plemena Tejm.

Talhina smrt

Talha b. Ubejdullah, radijallahu anhu, živio je do vremena hilafeta Alije b. Ebu Taliba. Nakon ubistva Osmana, radijallahu anhu, kada je Alija izabran za halifu, dogodilo se neslaganje među ashabima: Alija je tražio stabilizaciju stanja i potvrđivanje njegovog hilafeta, a drugi su tražili osvetu za Osmana. Talha b. Ubejdullah, radijallahu anhu, podržavao je drugu opciju, koja je tražila osvetu.

Unatoč tome, Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, došao je i molio Talhu da odustane od borbe. Talha je odustao i odlučio se povući iz bitke, ali je pogođen strijelom koju su ispalili oni koji su željeli rasplamsati fitnu među ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i onemogućiti da se ujedine. Tako je postao šehid na dan Bitke kod deve, 36. godine po Hidžri.

Kada je Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, pregledao šehide bitke, molio je za sve one koji su bili s njim i one koji su bili protiv njega. Kada je završio s dženazom Talhe i Zubejra, radijallahu anhuma, oprostio se s njima veličanstvenim riječima, rekavši: "Zaista se nadam da smo ja, Talha, Zubejr i Osman od onih o kojima Allah kaže: 'I izvadićemo iz grudi njihovih svaku zlobu, (postat će) braća, sjedeći licem u lice na divanima.' (El-Hidžr, 47)."

Zatim je pogledao njihove kaburove nježnim, čistim pogledom i rekao: "Ova dva uha čula su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Talha i Zubejr su moji susjedi u Džennetu.'" Neka je Allah zadovoljan svima njima!

Komentar hadisa

Ashabi, Allah neka je zadovoljan njima, voljeli su Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, velikom ljubavlju, koja se jasno pokazala tokom bitaka, kada su žrtvovali sebe za njega, postavljajući svoja tijela kao štitove samo da bi njega zaštitili. U ovom hadisu Zubejr b. Avvam, radijallahu anhu, priča: "Na dan Uhuda, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je dva oklopa", to jest, tokom Bitke na Uhudu, on je nosio dva oklopa, pancira, kako bi se sačuvao u bici od strijela, kopalja i sablji. "Pokušao je popeti se na stijenu, ali nije mogao", tj. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio je da se popne na stijenu kako bi pratio odvijanje bitke, ali se nije mogao uspeti zbog težine dva oklopa koja je nosio.

"Tada je Talhu postavio ispod sebe i popeli su se na stijenu", tj. Talha b. Ubejdullah postavio je sebe kao stepenice kako bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mogao uspeti na stijenu. Potom se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, penjao dok nije stigao do vrha stijene". "Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Talha je zaslužio!'", tj. Zubejr b. Avvam čuo je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: "Talha je to zaslužio", odnosno Talha je zaslužio Džennet, Džennet mu je obavezan, jer je žrtvovao sebe za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postavivši svoje tijelo kao štit kako bi ga zaštitio od strijela i udaraca koji su bili usmjereni Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga je Talha na svom tijelu imao više od osamdeset rana, a ruka kojom je štitio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je paralizovana. Dakle, ovaj hadis govori o vrlinama Talhe b. Ubejdullaha i o njegovoj nagradi, Džennetu, zbog žrtvovanja sebe i svoga tijela za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Poruke hadisa

• Ovaj hadis ukazuje na veliku odliku Talhe b. Ubejdullaha, radijallahu anhu, jer mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio da je od stanovnika Dženneta zasigurno, da mu je Džennet zagarantovan.

• Talhina se odlikovao i time što je na svojim leđima nosio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i štitio ga od neprijatelja.

• Ovaj hadis također ukazuje na još jednu očiglednu odliku Talhe, a ona se ogleda u snazi njegovog imana, čvrstini i hrabrosti, čak i kada je bio povrijeđen na dan Uhuda. Borio se i zadobio između sedamdeset i osamdeset rana na tijelu. Ovo je dokaz i argument da onaj ko vrijeđa Talhu, prezire ga ili čak smatra nevjernikom, da takav zapravo samo pokazuje svoju zavist i mržnju prema vjeri i njenim pomagačima, jer su Talha i ostali ashabi branili vjeru, širili je istokom i zapadom. Zar neko razuman može da ne prepozna njegove zasluge u zaštiti i odbrani Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom čega je i izgubio dio svog tijela?! Zar je moguće da takav insan bude licemjer ili otpadnik od islama, kako to tvrde rafidije?! Allah im umanjio broj!

• Nagrada je srazmjerna djelu, pa kao što je Talha čuvao tijelo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako je i Uzvišeni Allah sačuvao Talhino tijelo jer ga je počastio šehadetom, a zemlja ne utječe na tijelo šehida. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko želi da gleda u šehida koji hoda Zemljom, neka gleda u Talhu b. Ubejdullaha." (Ibn Asakir je zabilježio u djelu Tarihu Dimešk kazivanje Aiše, kćerke Talhine)

• Ashabi su uvijek davali prednost onome što Allah voli, zbog svog jakog imana i ubjeđenja. Iako ih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao Džennetom, oni su se i dalje zalagali na Allahovom putu i branili Njegovu vjeru.

• Njegova izjava: "Na Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila su dva oklopa", primjena su riječi Uzvišenog Allaha: "O vjernici, budite oprezni!" (En-Nisa, 71). To ne negira oslonac na Allaha, jer je to poslušnost Allahovoj zapovijedi u korištenju sredstava.

• Hadis ukazuje na skromnost ashaba i njihovu međusobnu ljubav, pa tako vidimo u ovom hadisu kako Zubejr priča o odlikama Talhe, radijallahu anhuma.

• Hadis preporučuje da se čovjek posveti dobrim djelima u vremenima smutnji i nereda, a naročito onim dobrim djelima kojima će se te smutnje odagnati.

• Kada nam neko uradi neko dobro djelo, treba da mu na njega uzvratimo ili mu se zahvalimo na primjeren način.