Menu

Zanimljivosti - broj 42

Tema ZanimljivostiČitanje 11 minuta

Božanska mudžiza okeanskih dubina

Kada je Musa, alejhis-selam, otišao faraonu da ga pozove u vjerovanje u Jednog Allaha, faraon ga je upitao: "A ko je to Allah?" Musa, alejhis-selam, odgovorio mu je:  "Gospodar naš je Onaj koji je svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo" (prijevod značenja Taha, 50). Ovaj ajet sadrži veliku mudžizu, a svaki dan savremena istraživanja otkrivaju nove stvari koje ukazuju da stvorenja ne mogu unapređivati svoj sistem (organe) kako bi se prilagodila okolini, već u njihovoj unutrašnjosti postoji precizan program koji upravlja svim pokretima. Jedna od čudesnosti su stvorenja koja žive na velikim dubinama ispod površine vode okeana i mora. Uzvišeni Allah opskrbio ih je ''uređajima'' kojima ''emitiraju'' različite ''zrake''. Na dubini od osam hiljada metara živi riba za koju čovjek nije znao sve donedavno. Ovu ribu Uzvišeni Allah stvorio je u čudnom obliku kojim se razlikuje od ostalih stvorenja. Naime, unutar njezinoga tijela dešavaju se određene hemijske reakcije koje dovode do oslobađanja određenih količina svjetlosti, uprkos tome što pritisak na toj dubini osamsto puta veći pritiska na površini mora, što znači da se na svakom kubnom centimetru tijela ribe nalazi pritisak od osamsto kg. Nameće se sljedeće pitanje: Kako jedna slabašna riba podnosi taj pritisak? Ko joj omogućava da živi na toj dubini uprkos što je tama okružuje sa svih strana? Zaista je Uzvišeni Allah nije zaboravio, naprotiv dodijelio joj je njenu opskrbu i uputio je na način preživljavanja. Ova riba ne koristi uređaje za osvjetljavanje, ne oblači odjeću koja je štiti od visokoga pritiska, nema ni uređaje za grijanje koji bi je zaštitili od hladnoće vode. Sve što ona posjeduje je jednostavni mozak u koji je Uzvišeni Allah pohranio ''programe'' koji se ne kvare, ne zakazuju, i ne pogađaju ih virusi, zaista je to uputa Onoga koji je sve stvorio sa mjerom, a zatim uputio. Dinamičko osvjetljenje nastaje kao rezultat reakcija unutar ćelija ribe, kada se spoje atomi određenih materija sa atomima oksigena i kalcija, što dovodi do pokretanja elektrona iz unutrašnjeg okvira atoma u njegov vanjski okvir i onda se oslobađaju svjetlosne fotane. Spomenute ''svjetlosne'' ribe posjeduju savremeni sistem osvjetljavanja koji nisu u mogućnosti razviti ni najsavremenija sredstva. Plemeniti Kur'an ukazao je na stvorenja kojima je Uzvišeni Allah dao svjetlo, u kontekstu govora o dubokom moru: ''...ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati.“ (Prijevod značenja Nur, 40) I pored tmina, koje su upoređene sa djelima nevjernika, Uzvišeni Allah osvijetlio je put pojedinim stvorenjima koja žive u morskim tminama, čak štaviše rekao je: "...a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati", tj. Uzvišeni Allah dao je svjetlo određenim stvorenjima.

(Izvor: Abdul-Daim Kuhejl, kaheel7.com)

NA KOGA ĆE SLI

ČITI NOVOROÐENČE

Svako novorođenče, bilo muško ili žensko, sliči jednome od svojih roditelja, a možda se sličnost "protegne" tako da obuhvati pojedine rođake sa majčine ili očeve strane. Poslanikov sunnet pojasnio je sličnosti i razlike između djeteta i njegovih roditelja. Naime, jedne prilike došao je čovjek iz plemena Benu Fezare kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: "Zaista je moja supruga rodila crnoga dječaka." Poslanik ga upita: "Da li imaš deve?" Čovjek reče: "Da." Poslanik ga upita: "Kakve su boje?“ Čovjek reče: "Crvene." Poslanik ga opet upita: "Ima li među njima crnih tamnih (lugavih)?“ Čovjek odgovori: "Zaista među njima ima tamnih (lugavih).“ Tada ga Poslanik upita: "Pa odakle je došla ta (lugava)?“ Reče: "Možda je loza (korijen, rod) povukla (sliči lozi, korijenu).“ Na to mu Poslanik reče: "Pa možda je ovaj (dječak) povukao lozu."(Buhari, Muslim, Fethul-Bari, Šerhu Muslim) Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovome hadisu ukazao je na pravila genetskog nasljeđivanja koja su otkrivena u novije vrijeme. Ukazano je na tajne osobine koje nose geni i koje nisu došle do izražaja (nisu se pojavile) jer su im prethodili ili su ih nadjačali drugi geni. Možda osoba naslijedi osobine od pradjeda ili pranene između kojih su stotine godina. Poznato je da se tajna života stvorenja krije, sa Allahovim dopustom, u ćeliji. Kada su naučnici proučavali sastav ćelije, utvrdili su da se u njenom središtu nalazi jezgro, koje predstavlja njen najvažniji dio, tako da nepostojanje jezgra čini nemogućim održavanje ljudskoga života. Nastavili su da otkrivaju tajne ove jezgre u ćeliji, i otkrili su čudne oblike, koji umnogome sliče makazama ili znaku x, i koji su poznati kao kromozomi, i oni kontroliraju, sa Allahovim dopustom, pojedinačne osobine u čovjeku, funkcije ćelija i njene specifičnosti, a jedno jezgro sadrži 23 para kromozoma.

Genetske osobine koje poprima fetus od majke ili oca vraćaju se ''spajanju'' između gena tih supružnika, i koji nose osobine oba roditelja, tako da se genetske osobine ispoljavaju u novorođenčetu shodno Allahovoj volji. Ukoliko nadvladaju očevi kromozomi, beba će sličiti njemu, a ukoliko nadvladaju majčini kromozomi, njene genetske osobine bit će očitije na novorođenčetu. Ponekada novorođenče uopće ne sliči svojim roditeljima, jer su genetske osobine, kako kažu genetičari, dvije vrste: dominantne i recesivne (potisnute). I ako dijete naslijedi recesivne genetske osobine od oba roditelja, pojavit će se u njemu iako nisu očite u roditeljima, a to je značenje, sa Allahovim dopustom, Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem riječi ''povukla ga loza“, tj. privukla ga i pojavila se na njemu njegova boja. A i u drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je ovo značenje. Naime, došla je neka žena kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitala ga: "Da li se žena kupa kada polucira u snu i vidi vodu (spermu)?'' Aiša, Allah bio sa njome zadovoljan, ukorila ju je zbog otvorena pitanja, ali joj se je Poslanik obratio: ''Ostavi je. Pa zar ne biva sličnost osim sa strane toga (sperme)? Ukoliko bude gornja (nadjača) njena voda (sperma) u odnosu na vodu (spermu) muža, dijete će sličiti svojim daidžama, a ukoliko bude gornja (nadjača) muževa voda (sperma) u odnosu na njenu vodu (spermu), dijete će sličiti svojim amidžama.“ (Muslim) Poslanikov izraz ''biti gornja (nadjačati)'' je precizno izražavanje, jer se geni ispoljavaju sa nadvladavanjem i ukoliko nadvladaju određeni geni, pojavit će se, Allahovom voljom, njegove specifičnosti i tragovi na novorođenčetu. Na ovaj način spomenuti hadisi otkrili su naučnu činjenicu koja nije bila poznata do novijega vremena, jer naučnicima donedavno nije bilo poznato pravo stanje sperme i jajašceta, i njihovo sudjelovanje u novom stvaranju, tj. sve do otkrića mikroskopa i otkrića transplantacije kromozoma.

(Izvor: eajaz.com, Naučni idžaz u Kur'anu i sunnetu)

POHRANJIVANJE VODE ISPOD POVRŠINE ZEMLJE

U petrologiji (nauci o stijenama) navodi se da voda može prolaziti kroz pojedine vrste stijena. Iako je granit tvrda stijena u kojoj nema šupljina, kroz njega voda ipak prolazi i to putem vrlo malih pora. Ova važna specifičnost omogućava da se kiša skuplja i rezerviše u zemlji. Da Mudri Allah nije stvorio pore u stijenama, voda ne bi mogla dospjeti do velikih dubina ispod površine zemlje.Plemeniti Kur'an spomenuo je izvore vode na Zemlji kao i te iste izvore u budućnosti: "Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a kadri smo da je i odvedemo." (Mu'minun, 18) Ovaj ajet potvrđuje da je izvor vode u Zemlji, kao što je podzemna voda i kiša, što je naučno i dokazano.A 22. ajet iz sure Hidžr: "Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati", ukazuje na pohranjivanje vode ispod površine zemlje.Prije se smatralo da se izvorska voda formira u unutrašnjosti zemlje ili tu postoji oduvijek, odnosno nije bilo ni naznake o načinu pohranjivanja vode. Međutim, uzvišeni Kur'an obavijestio nas je o ovoj činjenici i potvrdio da se kiša pohranjuje u zemlji i prečišćava u slojevima stijena i zemlje kako bi postala ispravna za piće, kao što se navodi u ajetu "...da imate šta piti". Da nije Allahove milosti i da nije postavio različite fizičke zakone, ne bi voda ostala u zemlji i život na njoj bi nestao.Danas naučnici potvrđuju da je izvor vode sama zemlja, kao što je na to ukazao Kur'an: "Iz nje (zemlje) je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio." (Naziat, 30 – 31) Postoji još kur'anskih ajeta koji ukazuju na to da je zemlja izvor vode na ovoj planeti i svi ti ajeti su saglasni sa modernom naukom, što je ujedno materijalni dokaz za istinitost Allahove Knjige.Zemlja je zaista čudna. Iako se smatra da ima puno šupljina – pora, ipak ne dozvoljava vodi da prolazi kroz nju zbog njene specifičnosti koju je Allah učinio u njoj a to je da je u mogućnosti da se miješa sa vodom i 'vibrira' poslije silaska vode na nju. I da nije ove specifičnosti, zadržavanje vode od strane zemlje i njeno skladištenje u njoj, ne bi bilje moglo rasti na što je ustvari ukazao Kur'an u prevedenom značenju ajeta: "I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno." (Hadž, 5) Neka je uzvišen Onaj koji je u Svojoj Knjizi govorio o ovim činjenicama!Čak štaviše, Kur'an je govorio o izvoru izvora na Zemlji: "Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi." (Zumer, 21) Ovaj ajet potvrđuje da je kiša izvor vode na zemlji, a pojedini prijašnji narodi smatrali su da crpe vodu iz mora.Danas naučnici tragaju za novim izvorima vode u budućnosti i potvrđuju da su najbolji izvori u visokim brdima gdje se skladište velike količine vode. Zaista je pravo Allahovo čudo da je Kur'an o tome govorio prije toliko vijekova: "...i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? (Murselat, 27)

(Izvor: Abdul-Daim Kuhejl, kaheel7.com)