Menu

Vrijednost zikra

Tema HadisČitanje 7 minuta

Abdullah b. Busr, radijallahu anhuma, rekao je: “Neki je čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče! Propisanih djela u islamu za nas je previše, pa reci nam nešto sveobuhvatno čega ćemo se čvrsto pridržavati.’ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ‘Neka ti je jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha.’” Hadis je na ovakav način zabilježio imam Ahmed.


Prenosilac hadisa

Ebu Safvan Abdullah b. Busr el-Mazini, radijallahu anhuma, plemeniti je ashab. Kratko se družio s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, te stoga i ne prenosi mnogo hadisa. Od njega su hadise prenosili: Halid b. Ma’dan, Muhammed b. Abdurrahman el-Jahsubi, Hasan b. Nuh i drugi. Njegovi hadisi su zabilježeni u Šest hadiskih zbirki.

Bio je mnogo pobožan. Na čelu su mu se nalazili tragovi sedžde. Borio se u bici za Kipar s Muavijom, radijallahu anhu.

Dugo je živio. U predanjima se navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, za njega, dok je bio dječačić, rekao da će živjeti jedno stoljeće. Bio je od ashaba koji su klanjali prema obje kible. Zadnji je ashab koji je umro u Šamu, 88. h. g., a pojedini historičari kažu da je umro 96. h. g. (Ibn Sa’d, Et-Tabekatul-kubra, 7/290/3733; Zehebi, Es-Sijeru, 3/431; Ebu Nuajm, Ma’rifetus-sahabe, 3/1595; Ibn Abdulberr, El-Istiab, 3/874; Ibn Esir, Usdul-gabe, 3/185, br. 2839)

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Ahmed, br. 17680; Tirmizi, br. 3375; Ibn Madža, br. 3793; Ibn Hibban, br. 814; Hakim, br. 1822; Taberani, El-Mu’džemul-evsat, br. 2268; Bejheki, Es-Sunenul-kubra, br. 6526; Šuabul-iman, br. 512; Ibn Ebu Šejba, br. 29453; i drugi.

Ocjena hadisa

Hadis su vjerodostojnim ocijenili Ibn Hibban i Hakim.

Dobrim su ga ocijenili: Tirmizi, Begavi, Munziri, Ibn Hadžer i slično njima Ibn Muflih.

Šuajb el-Arnaut u valorizaciji Musneda imama Ahmeda hadis je ocijenio vjerodostojnim.

Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u mnogim svojim djelima, kao što je i Šejh Abdullah es-Sa’d rekao za hadis da je vjerodostojan.

Važnost hadisa

Hadis je osnova kada je riječ o vrijednosti i važnosti zikra, tj. spominjanja Uzvišenog Allaha. Jasno se u hadisu ističe da je zikr sveobuhvatno dobro djelo, što je bio razlog uvrštavanja ovog hadisa u posebne sveobuhvatne hadise.

Pojašnjenje riječi u hadisu

“Propisanih djela u islamu za nas je previše”, tj. dobrovoljna djela su toliko mnogobrojna da ih zbog svoje slabosti ne mogu sve praktikovati.

“reci nam nešto sveobuhvatno”, tj. ukaži nam na neko lahko i sveobuhvatno djelo.

“čega ćemo se čvrsto pridržavati”, odnosno, čega ću se čvrsto prihvatiti, i u tome odlučno ustrajavati, te se tako spasiti i postići uspjeh.

“Neka ti je jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha”, odnosno, nemoj da šutiš pa da ti se usta osuše, već često i mnogo spominji Uzvišenog Allaha na propisani način, poput riječi “subhanallah, el-hamdulillah” i sl.

Komentar hadisa

Jedan od plemenitih ashaba, radijallahu anhum, zatražio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga uputi na nešto od vjere što će mu biti lahko za izvršavati i u čemu će moći ustrajavati, a što istovremeno obuhvata mnogo dobra, jer on mnoga dobrovoljna djela ne može ustrajno da čini zbog svoje slabosti.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odazivajući se njegovom zahtjevu, preporučio mu je da mnogo spominje Uzvišenog Allaha noću i danju. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izabrao je zikr zbog njegove lahkoće i velike nagrade koja se postiže zikrom, te zbog brojnih koristi koje iz njega proizlaze.

Stoga, jezik vjernika, koji iskreno voli svoga Gospodara, neprestano je vlažan od spominjanja Allaha, kao što i njegovo srce neprestano razmišlja o Njemu, Uzvišenom, jer onaj koji voli nekoga ili nešto, to isto neprestano i spominje.

Malik b. Dinar, rahimehullahu teala, rekao je: “Znak iskrene ljubavi prema Allahu jeste Njegovo neprestano spominjanje, jer onaj koji voli nešto, to neprestano i spominje!” (Vidjeti: Bejheki, Šuabul-iman, 1/388)

I onoliko koliko čovjek bude daleko od zikra, toliko će biti daleko i od Uzvišenog Allaha. Stoga će licemjeri, oni koji ne spominju Allaha osim malo, biti najudaljeniji od Allaha, u najdubljim slojevima džehennemske vatre.

Poruke hadisa

• Hadis je jedan od dokaza raznovrsnosti ibadeta i mnogobrojnih načina činjenja dobrih djela.

• Vrijednost nekog djela zavisi od Allahove volje, a ne od truda koji osoba uloži u njegovom obavljanju.

• Hadis pojašnjava neizmjerno veliku Allahovu dobrotu kada nam je olakšao dolazak do mnogobrojnih sevapa i kod Njega velikih nagrada.

• Iz hadisa se zaključuje da se i sami počinioci dobrih djela razlikuju shodno djelima koja čine i koliko i na koji način ih čine.

• Iz hadisa saznajemo želju ashaba za činjenjem dobrih djela i svega što ih približava Uzvišenom Allahu.

• Hadis pojašnjava vrijednost zikra – spominjanja Uzvišenog Allaha i ustrajavanja u njemu.

• Iz Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Neka ti je jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha”, zaključuje se da se zikr mora izgovarati.

• Mnogobrojno spominjanje Uzvišenog Allaha uz prisutnost srca, može zamijeniti mnoga dobrovoljna djela.

• Hadis pojašnjava koliko je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pridavao pažnju osobi koja bi ga nešto upitala, pa bi joj odgovarao shodno njenom stanju i sposobnostima.

• Hadis nas podstiče da odlazimo do učenih ljudi, pojašnjavamo im svoje imansko stanje, zauzetost i mogućnosti činjenja dobrih djela, kako bi nas posavjetovali kojim djelima da ispunimo svoje vrijeme u cilju pokornosti Uzvišenom Allahu.

• Hadis nam pojašnjava da trebamo tražiti načine povećanja svoga imanskog stanja.

• Hadis nas podstiče da se pozabavimo onim dobrim djelima koja objedinjuju mnoga druga dobra djela, mijenjaju ih i imaju vrijednost svih njih.

• Hadis nas podstiče da činimo djela u kojima možemo ustrajavati, te djela koja volimo, lahko ih i drage duše činimo.

• Iz hadisa se zaključuje da nema smetnje ustrajno činiti neko dobro djelo, zapostavljajući druga dobrovoljna djela.

• Najbolja vrsta zikra jeste učenje Kur’ana s razmišljanjem.

Pravilo iz hadisa

Pravilo u činjenju dobrih djela: Allahu su draža djela i vrednija kod Njega onā u kojima se ustrajava, pa makar bila lahka i mala.